Konjunkturläget: Transportnäringen bromsade i maj

tisdag 4 juni

Transportindikatorn minskade i maj till 56,6, från 64,9 i april. Även om det fortfarande innebär högkonjunktur med ett värde över 50, är utvecklingen framöver osäker.”Transportindikatorns index är förvisso fortfarande positivt, men signalerar att marknaden är volatil. Flera indikatorer pekar på ett tuffare konjunkturläge framöver men än så länge har indexet under året visat stabilitet”, kommentar Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

För order låg Transportindikatorns index på 58,4 (65,5 i april), sysselsättningen låg på 55,5 (63,0) och indexet för godsvolym låg på 55,8 (66,3).

”Att transportvolymerna fortfarande utvecklas positivt stödjs av Trafikverkets trafikbarometer som visar på en uppgång för lastbilstransporter de senaste månaderna. Transportindikatorn är en god indikator på utvecklingen för svensk ekonomi och är därför en signal om att även andra kvartalet 2019 kommer att visa sig ha haft en god utveckling av BNP”, kommentarer Mattias Dahl.

Ladda ner Transportindikatorn här

Fakta:

Statistiken tas fram med hjälp av en diffusionsindex baserad på frågor om hur orderingång, godsvolym och sysselsättning utvecklas i transportbranschen. Uppmätta förändringar redovisas med konfidensintervall. Konfidensintervallet visar med vilken precision förändringen är beräknad. Exempel: en index på 57 med ett konfidensintervall på ± 5 säger att med 95 procents säkerhet är den sanna indexen någonstans mellan 52 och 63, vilket indikerar högkonjunktur. Statisticon AB är ansvariga för metoder och framtagandet av indexet varje månad på uppdrag av Transportföretagen. Transportindikatorn har testats utan att publiceras andra halvåret 2018. Precis som för Inköpschefsindex betyder 50 varken hög- eller lågkonjunktur. Ett värde högre än 50 indikerar högkonjunktur och ett värde lägre än 50 lågkonjunktur.

För mer information kontakta: Ebba Fredin, pressansvarig 0730-447120 ebba.fredin@transportforetagen.se eller Ulf Perbo, näringspolitisk chef 08-7627127