Förvaltningsrätten upphäver Transportstyrelsens beslut om sanktionsavgift för olaga cabotage

fredag 26 oktober

I en nyligen avkunnad dom, som efter att Transportstyrelsen ej överklagat domen till kammarrätten vunnit laga kraft, upphäver Förvaltningsrätten i Falun ett beslut om sanktionsavgift för olaga cabotage och beslutar att sanktionsavgiften skall återbetalas till åkeriet.

I målet transporterades internationellt gods från tredje land till slutdestination i Sverige. Vid ankomst till Sverige lastades viss del av det internationella godset av samt alla CMR-fraktsedlar. Chauffören fortsatte därefter med resterande internationellt gods men utan CMR-fraktsedlar. Vid en kontroll längs vägkant kunde ej dessa CMR-fraktsedlar visas upp varför polis efter avstämning med Transportstyrelsen beslutade om sanktionsavgift för olaga cabotage. Åkeriet kunde dock genom sin svenska speditör skicka in styrkande CMR-fraktsedlar till polisen 2 timmar och 35 minuter efter att kontrollen inletts vilket dock enligt polis och Transportstyrelsen var för sent då kontrollen hade hunnit avslutats vid denna tidpunkt.

Domstolen finner att det i EU-förordning (EC) 1072/2009, art 8.3, inte finns angivet när dokument skall visas upp, bara att kontrollmyndigheten skall ha tillgång till dem. Då det är obestritt i målet att dokument faktiskt skickades in till polisen samma dag samt även senare till Transportstyrelsen finner domstolen att det saknas stöd i lag att besluta om sanktionsavgift samt förskott. 

Målet är principiellt viktigt eftersom domstolen faktiskt underkänner den svenska lagen som anger att dokument skall visas upp vid kontrolltillfället (utan att närmare definiera kontrolltillfället) samt Transportstyrelsens tolkning att dokument skall visas upp inom skälig tid vilket begränsas till vägkantskontrollen.  Enligt denna dom kan således varken polis eller Transportstyrelsen Vad domstolen besluta om förskott på sanktionsavgift om dokument inte visas upp vid vägkanten eftersom EU-förordningen 1072/2009 enbart specificerar att en kontrollmyndighet skall kunna ha tillgång till styrkande dokument men inte när. Själva tidpunkten för ”kontrolltillfället” är inte specificerat i EU-rätten varför Sverige inte kan begränsa eller avgränsa tidpunkten till vägkantskontrollen.

I skrivande stund är det oklart hur denna dom kommer att påverka polisens och Transportstyrelsens praxis men Transportindustriförbundet kommer att ta upp detta med både Transportstyrelsen och Regeringen.