Verksamhetsplan för Tullkommittén 2019/2020

Tullkommittén är underordnad Transportindustriförbundet vars verksamhetsplan ligger till grund för kommitténs värderingar. Medlemsföretag är transport-, speditions-, tullombuds- och logistikföretag.

1. Syfte och roll

Tullkommittén skall vara den drivande kraften i Sverige vad avser utvecklingen inom tullområdet och arbeta med en korrekt kombination av medlemsnytta och utåtriktad verksamhet.

1.1 Påverka

Tullkommittén skall aktivt försöka påverka såväl Tullverkets som andra myndigheters lagstiftning samt tillämpningen av EU:s regelverk i en för medlemsföretagen positiv riktning. Detta i syfte att öka såväl svenskt näringslivs konkurrensförmåga som den egna branschens renommé.

1.2 Informera

Tullkommittén skall verka för att förbättra medlemsföretagens insikt i tullprocesser, arbeta opinionsbildande och sprida information.

1.3 Nätverka

Tullkommittén skall delta samt verka opinionsbildande i internationella, nationella och regionala forum.

1.4 Erbjuda tjänster

Tullkommittén tar emot, besvarar och driver frågor av principiell karaktär inkomna från medlemsföretagen.

2. Långsiktiga mål för verksamheten

Tullkommitténs målsättningar:

• påverka EU:s tullagstiftning på ett sätt som underlättar handel och ger medlemsföretagen goda affärsmöjligheter
• en nationell tillämpning av EU:s tullagstiftning som medverkar till effektiva logistik- och tullprocesser

• förbättra samverkan mellan näringslivet och berörda myndigheter

3. Aktuella frågor, delmål och tidsplan 2019–2020

4. Framgångsfaktorer och samverkan

Som en följd av förändrad tullagstiftning (UCC) pågår det ett stort implementeringsarbete inom tullområdet, såväl nationellt som internationellt.

Under implementeringen ställs det krav på arbetsinsatser avseende UCC och dess följdföreskrifter. Detta ställer krav på stora resursinsatser för att bevaka och påverka från Transportindustriförbundets sida. För att uppnå uppsatta mål finns det behov av centrala resurser som bör ha till uppgift att förhandsgranska, filtrera och förbereda inkommande remisser och frågeställningar till Tullkommittén. Vidare finns fortsatt behov av delaktighet i större projektarbeten inom tullområdet.

 

/Tullkommittén., Linus Magnusson