Kommittéer

Transportindustriförbundet bedriver verksamhet i ämnesspecifika kommittéer samt trafikslagsvisa arbetsgrupper. Vid behov organiseras dessutom speciella projektgrupper.

För mer information om dessa kommittéer och trafikslagsvisa arbetsgrupper rekommenderar vi att ni tar kontakt med ordföranden i respektive arbetsgrupp eller kommitté.