Svaveldirektivet

Transportindustriförbundet bevakar processen kring införandet av det så kallade svaveldirektivet.

Förbundets inställning är att åtgärder vilka leder till en miljöförbättring skall införas. Förbundet menar dock att samma åtgärder måste genomföras inom hela EU och att vi inte kan ha olika regler i norra respektive södra europa. Förbundet anser även att ett för tidigt införande av svaveldirektivet kan leda till att godstranporter istället sker med lastbil vilket skulle innebära en nettoförsämring av miljön, något som inte var avsett.

Transportindustriförbundet har tillskrivit regeringen i frågan