Fordonstågs (lastbilars) bruttovikter och totallängder

Transportindustriförbundet uppmärksammade i somras Högsta Domstolens dom i det så kallade "Winterkrantz" målet samt den svenska polisens agerande därefter. Fordon med bruttovikter överstigande 40 ton och/eller med en totallängd överstigande 25.25meter vilka fördes i internationell trafik stoppades och bötfälldes av polisen.

Transportindustriförbundet agerade skyndsamt för att förmå och påverka den svenska regeringen att genom ändringar i Trafikförordningen samt även med formella överenskommelser med våra nordiska grannländers regeringar aktivt arbeta för ett nordiskt undantag från EU direktivet vilket kunde möjliggöra för tunga och långa fordon att  fortsatt föras i internationell trafik inom norden.