Remissyttranden

Här finns våra yttranden över de remisser vi lämnat synpunkter på de senaste åren.

2019

Remissyttrande – Remiss av promemoria Prövningsmyndighet enligt EU:s hamntjänstförordning (Dnr N2018/05533/SUBT) / 2019-01-25

2018

Remissyttrande – Förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farledsavgifter (SJÖFS 2018:17) samt Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (SJÖFS 2017:26) / 2018-10-30

Remissyttrande – havsplaneringen 396-18 / 2018-08-15

Remissyttrande – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster m fl /2018-09-04

Remissyttrande – Remiss av förslag till ny avgiftsföreskrift avseende Sjöfartsverkets farledsavgifter (SJÖFS 2017:27) /2018-06-26

Remissyttrande – Förordning om Eko-bonussystem /2018-04-17

Remissyttrande – Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95) /2018-04-06

Remissyttrande – Vissa farleds- och hamnfrågor / 2018-03-15

Remissvar angående promemorian Miljösanktionsavgift för överträdelser av vissa förbud om marint bränsle i svavelförordningen / 2018-02-08

2017

Förslag till nationell plan för transportsystemet / 2017-11-16

Ändring av Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift / 2017-10-19

Förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft / 2017-09-29

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36) / 2017-08-09

Transportstyrelsens avgifter / 2017-08-09

Punktskattefrågor inför budgetproposition 2018 / 2017-04-28

Elektroniska vägfraktsedlar (Ds 2016:42) / 2017-04-01

Transportstyrelsens förslag om ändrade bemyndiganden för vissa offentligrättsliga avgifter / 2017-03-31

Transportsektorns krisberedskap, ansvar och roller / 2017-02-24

Riksintresseutredningen (SOU 2015:99) / 2017-02-23

Ändring Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:96 om förorening från fartyg / 2017-02-03

2016

Ändring i Transportstyrelsens föreskrift TFSF 2010:96 om förorening från fartyg / 2016-11-16

Statens haverikommissions rapport om arbetsplatsolycka på fartyget FINNPARTNER / 2016-11-03

Ändringar i förordningen (1997:1121) om farledsavgifter / 2016-10-31

Statens haverikommissions rapport om grundstötning med fartyget KERTU / 2016-09-16 

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om vägning av containrar / 2016-06-09

Underlagsrapport till Inriktningsunderlag 2018–2029, Sjöfart /2016-02-25

Utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen / 2016-01-26

2015

Energiskatt på el / 2015-12-28

Transportstyrelsens förslag till ändring av IMDG-koden / 2015-10-27

Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifter 2016 / 2015-10-12

Transportstyrelsens förslag till avgifter för 2016 / 2015-08-11

Transportstyrelsens föreskrifter om rapporteringsformaliteter för fartyg / 2015-03-31 

Naturvårdsverkets förslag på vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller / 2015-01-30

Boverkets förslag till vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder / 2015-01-30

Rapporteringsformaliteter för fartyg till eller från hamnar i medlemsstaterna / 2015-01-15 

2014

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag / 2014-11-28

Vattenverksamhetsutredningen "Vått och torrt"  / 2014-10-31

MSB:s föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods / 2014-08-25

Transportstyrelsens delredovisning Tillsyn och efterlevnad av skärpta svavelregler / 2014-06-19

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter  / 2014-05-26

Promemoria om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle / 2014-05-05

Direktivförslag om Europeiska kommissionens luftvårdspaket / 2014-04-30

Havs- och vattenmyndighetens vägledning för dumpningsdispens / 2014-04-25

Socialstyrelsens utredning om utfärdande av saneringsintyg för fartyg / 2014-01-10

2013

Direktiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning / 2013-12-20

Rapport om att stärka och utveckla transportskyddet vid transport av farligt gods / 2013-11-29

Sjöfartsverketets register över allmänna farleder och hamnar / 2013-11-12

Betänkanden om samordnade bullerregler för bostadsbyggande / 2013-11-11

Socialstyrelsens vägledning för karantänshamnar och karantänsflygplatser / 2013-10-28

Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg / 2013-09-18

EU- förslag om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter / 2013-09-13

Förordningsförslag om tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar / 2013-09-02 

Transportstyrelsens rapport om insatser för att underlätta för små och medelstora företag mm / 2013-05-03 

Kompletterande förslag till lagändringar för fartyg i inlandssjöfart / 2013-04-05

Promemorian Kommunal medfinansiering av statlig sjöinfrastruktur / 2013-03-20

Förslag till EG direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen / 2013-02-22

2012

Höjda gränser för redares skadeståndsansvar / 2012-12-13

Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar / 2012-12-07

Sjöfartsverkers föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledsavgift  / 2012-10-29

Sjöfartsverkers föreskrifter om farledsavgift / 2012-10-29

Sjöfartsverkers föreskrifter om tillhandahållande av lots mm. / 2012-10-29

Miljödepartementets PM om flytt av skrotbåtar / 2012-09-21

Transportstyrelsens föreskrifter om lastsäkring / 2012-08-28

MSB föreskrifter om farligt gods, ADR-S och RID-S 2013 / 2012-08-28

Näringsdepartementets förslag om ny lag om bevakning ombord på svenska fartyg / 2012-08-08

MSB:s föreskrifter om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och och vätskor / 2012-06-15

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet /2012-05-28

Havs och Vattenmyndighetens rapport "God Havsmiljö 2020" / 2012-04-16

Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning (TSFS 2009:123) / 2012-04-04

Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg, SOU 2011:82 / 2012-04-02

Kapacitetsutredningen / 2012-03-27

2011

EU kommissionens förslag till ändring av direktivet om svavelhalten i olja KOM (2011) 439 / 2011-11-25

Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods (IMDG-koden) / 2011-08-04

Naturvårdsverkets förslag till underlag för bedömning av miljögifter i sediment / 2011-06-28

Transportstyrelsens förslag till avgifter inom sjöfartsområdet / 2011-06-07

Sjöfartsverkets förslag till ordlista över farledsbegrepp / 2011-04-11

Transportstyrelsens rapport om flexibla besiktningsregler för fartyg / 2011-04-05

Sjöfartsverkets förslag till ändring av farledsavgifter / 2011-02-11