Vårt arbete

Sveriges Hamnar är den naturliga bransch- och arbetsgivarorganisationen för hamnföretagen.

 

Vi tillhandahåller den service som medlemsföretagen efterfrågar både i sin roll som arbetsgivare och som delaktiga i transportnäringen.

Sveriges Hamnar ska verka för att kollektivavtalen anpassas för att möta sådana omvärldsförändringar som i hög grad påverkar medlemsföretagen, liksom till kundernas behov.

Förbundets uppdrag är vidare att driva branschens intressefrågor så att medlemsföretagen blir framgångsrika i sin långsiktiga verksamhetsutövning. Dit hör att arbeta för att lönebildningen och regelverken på arbetsmarknaden, liksom inom andra centrala områden, utformas så att de bidrar till hamnföretagens utveckling och till att stärka deras konkurrenskraft.