Sjöfarten presenterar färdplan mot fossilfri framtid

onsdag 20 mars

Sjöfarten och svenska hamnar spelar med sina stora godsmängden en avgörande roll för Sverige som en livskraftig handelsnation. Nu presenteras en färdplan för hur sjöfarten ska kunna fortsätta utvecklas och samtidigt minska miljöpåverkan ytterligare.

Under dagen överlämnades ”Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft” till miljöminister Isabella Lövin (MP), näringsminister Ibrahim Baylan (S) samt partiledaren Annie Lööf (C). Färdplanen är framtagen av Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar.

–        Den svenska sjöfartsnäringen satsar stort på olika klimatförbättrande åtgärder och vårt världsledande arbete har exempelvis blivit uppmärksammat av OECD. Sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft är ett viktigt verktyg för att visa på fortsatta utmaningar och lösningar, säger Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart.

Han menar att det nu krävs en uppslutning för att säkra tillgången på fossilfria bränslen, och en satsning på finansiella instrument som möjliggör investeringar i ny teknik och en effektiv användning av skatter och avgifter. Han ser bland annat en CO2-fond som en möjlig pusselbit för att uppnå fossilfri sjöfart.

Christine Hanefalk, branschchef, Sveriges Hamnar, pekar på att det nu krävs satsningar på infrastrukturen:

– Sjöfarten lyfts ofta fram som ett miljövänligt transportalternativ. Regeringen har också satt upp ett mål om att en högre andel av transporterna ska ske med sjöfart och på järnväg. Målet om fossilfria transporter kommer att kräva gemensamma insatser från många aktörer och det gäller även på sjöfartens område. Tillgänglighet till infrastruktur för alternativa drivmedel i hamnar, elanslutning vid kaj och miljödifferentierade hamnavgifter är exempel på områden där många hamnar driver ett aktivt och allt viktigare arbete, säger Christine Hanefalk, branschchef, Sveriges Hamnar.

Här finns pressmeddelandet i sin helhet. 

Här finns hela färdplanen.