Om Sveriges Hamnar

Sveriges Hamnar är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen. I dag har vi 58 anslutna företag med totalt drygt 3.900 anställda.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Vidare bistår vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstolen. För våra medlemmar arrangerar vi även kurser inom bland annat arbetsrätt och ledarskap.

Som branschförbund tillvaratar vi branschens intressen ut ett politiskt perspektiv. Vi agerar remissinstans och driver debatten i syfte att skapa förutsättningar för en livskraftig hamnnäring.

Sveriges Hamnar ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av nio arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen. I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor relevanta för våra branscher.

Som medlem får du professionell rådgivning och juridisk hjälp liksom en stark röst för hamnnäringens villkor i debatten. I medlemskapet ingår också rabatter på bland annat avtalsförsäkringar samt ett medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Sveriges Hamnar och Transportföretagen har huvudkontor i Stockholm med nio regionkontor, från Umeå i norr till Malmö i söder.

Med Sveriges Hamnar avses såväl förbundet som servicebolaget Sveriges Hamnars Service AB.

Om Förbundet:

Sveriges Hamnar verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom Sveriges Hamnars Service AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister,  informationsmöten, utbildningar samt informationsmaterial.