Transport- och hamnpolitik

Här finns information om EU:s gemensamma transportpolitik, de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T) och EU:s havspolitik.

Vitbok om EUs gemensamma transportpolitik

I mars 2011 presenterade EU-kommissionen vitboken om EU:s transportpolitik avseende perioden 2010-2020. Vitboken "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem" är kommissionens förslag om hur den framtida europeiska transportpolitiken skall utformas.

Kommissionens informationssida om vitboken (eng)

Läs kommissionens vitbok (slutlig version) (sv)

TEN-T

TEN-T är ett EU-initiativ för att stärka och länka samman transportsystemet i EU. Nätverket klassificeras i övergripande transportnät, respektive stomnät som binder samman Europa. Dessutom pekas nio huvudkorridorer ut. Den huvudkorridor som Sverige berörs av är korridoren mellan Helsingfors och Valetta som kallas för Scandinavian-Mediterranean Corridor.

TEN-T med sina nio huvudkorridorer innebär att länderna måste koordinera sig för att skapa fungerande transporter genom Europa. Korridorerna omfattar minst tre av de fyra trafikslagen järnväg, väg, sjöfart och luftfart.

Bättre samverkan mellan kompletterande trafikslag (så kallad multimodalitet), samt nya innovativa lösningar, kommer förhoppningsvis att öka effektiviteten av transporterna inom Europa.

Läs mer om TEN-T (sv)

EU:s havspolitik

EU:s havspolitik omfattar flera stora havsregioner; från Medelhavet i söder till Arktis i norr. Havspolitiken inom EU har stor betydelse för svenska hav och vatten eftersom den också omfattar Östersjön och Nordsjön.

Läs mer om EU:s marina strategi (eng)

Läs om en integrerad havspolitik (sv)