Farledsavgifter

Farledsavgiften är tvådelad där den ena delen tas ut på fartygets bruttodräktighet och den andra på lastat och lossat gods. För inrikes trafik tas den godsbaserade avgiften ut endast för lastat gods.

Sveriges Hamnars skrivelse till Trafikutskottet: Konsekvensutredning angående Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter.
Läs mer

Nya föreskrifter gällande farleds- och lotsavgifterna

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2017. De nya föreskrifterna innebär i korthet en generell avgiftshöjning med 8 procent gällande farledsavgifterna och att lotsavgifterna höjs med 5 procent.

Läs mer

Mer information om Sjöfartsverkets taxor och avgifter