Rapporter

Nedan finner Du ett urval av rapporter och broschyrer om hamnar/transporter som finns att ladda ned från denna sida.
PUBLIKATION
 
LADDA NER
 

REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG KRING TRAFIKENS SAMHÄLLSEKONOMISKA KOSTNADER

Forskare på VTI har analyserat trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader. Personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället medan både den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken betalar mindre.

Trafikanalys
År: 2016
 

GODSTRANSPORTER I SVERIGE - EN NULÄGESANALYS

Nu har landets godstransporter kartlagts. Trafikanalys har tagit reda på hur väl svenska godstransporter fungerar i städer och på landsbygden, vilka Sveriges viktigaste godsstråk är och vad som transporteras med de olika trafikslagen.

Trafikanalys
År: 2016
 

TRANSPORTSEKTORNS SAMHÄLLSEKONOMISKA KOSTNADER

Trafikanalys sammanställer varje år i vilken utsträckning olika trafikslag betalar sina samhällsekonomiska kostnader.

Vikten av situations- och fordonsspecifika marginalkostnader och prissättning (skatter och avgifter) tydliggörs.

Trafikanalys
År: 2016
 

LOGISTICS IN THE TEN-T CORRIDORS – RESEARCH FOR TRAN COMMITTEE

Rapport beställd av EU-parlamentets Transportkommitté om logistiksektorns möjligheter att utvecklas inom de nio TEN-T korridorer som skall frakta gods genom Europa.

Enligt studien är möjligheten att på ett effektivt sätt kombinera och få järnvägstransporter att fungera tillsammans med kombiterminaler avgörande för om godskorridorerna ska kunna uppfylla önskat resultat. 

M-Five GmbH Mobility, Futures, Innovation, Economics
Werner Rothengatter, Wolfgang Schade, Simon Mader
År: 2016
 

SVENSK SJÖFARTS INTERNATIONELLA KONKURRENSSITUATION 2016

Under år 2015 fortsatte både EU:s och den globala flottan att växa. Samtidigt fortsatte det svenskregistrerade tonnaget att minska. Den svenskkontrollerade flottan har däremot haft en positiv utveckling. Även hamnarna har hanterat mer gods under 2015 och mottagit allt större fartyg.

Trafikanalys
År: 2016
 

EXTERNA KOSTNADER I TRANSPORTSCENARIER MED UTÖKAD ANVÄNDNING AV SJÖFART

Studien i VTI rapport 848 ger faktamaterial som belyser hur godstrafikens externa kostnader skulle påverkas om dagens transportlösningar ersätts av lösningar med utökad användning av sjöfart. 

Inge Vierth och Victor Sowa
År: 2015
 

TRANSPORTMARKNADERNA - TRANSPORTSTYRELSENS ÅRSRAPPORT 2014

I den trafikslagsövergripande rapportserien ”Transportmarknaderna” redovisas utvecklingen inom ett urval av marknader på transportområdet.

Transportstyrelsen
År: 2015
 

SAMHÄLLSEKONOMISKA KALKYLER FÖR SJÖFARTSPROJEKT

VTI
Inge Vierth, Henrik Swahn, Elise Caspersen, Inger Beate Hovi
År: 2015
 

ÖVERSIKTLIG STRUKTURANALYS FÖR SJÖTRANSPORTER

Syftet med rapporten är att analysera de trender och särskilda händelser som kan påverka handelsflöden, transportsystemet, sjötransporternas omfattning och Sjöfartsverkets avgiftsintäkter till år 2020.

Inge Vierth, Johanna Jussila Hammes, Victor Sowa, VTI
År: 2014
 

LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM PÅVERKAR INTERNATIONELL OCH SVENSK SJÖFART

Strukturanalys genomförd av WSP på uppdrag av Sjöfartsverket.

WSP
År: 2014
 

SAMKOST – REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAGKRING TRAFIKENS SAMHÄLLSEKONOMISKA KOSTNADER

VTI fick i december 2012 regeringens uppdrag att uppdatera tillgänglig kunskap om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Arbetet har genomförts i ett antal separata projekt som behandlar olika externaliteter – slitage och nedbrytning av infrastruktur, olycksrisker, emissioner från förbränning avfossila bränslen, buller och trängsel eller knapphet – för varje trafikslag.

Jan-Eric Nilsson, Anna Johansson, VTI
År: 2014
 

LANDBASERADE GODSTRANSPORTER, KLIMAT OCH STYRMEDEL – SAMMANFATTANDE RAPPORT

Svante Mandell, Björn Carlén, VTI
År: 2014
 

SVERIGES HAMNAR – PORTEN TILL SVERIGE

Sveriges hamnar utgör en bred och viktig port gentemot omvärlden såväl för konsumtionsvaror som för basindustrin. Hamnarna har allt mer utvecklas till logistikhubar som är integrerade med andra transportslag, och därför utförs även markbaserad verksamhet som lagring, förädling och distribution inom hamnområdet.

HUI Research
År: 2014
 

PORT LABOUR IN THE EU – THE EU PERSPECTIVE

Inom EUs 22 maritima medlemsstater finns ca 2 200 hamnar som sysselsätter ca 110 000 arbetare ”dockers”. I flera länder finns särskild lagstiftning som reglerar arbetarnas anställningsvillkor. I många fall är reglerna restriktiva med hänsyn till frågor om bland annat egenhantering, storlek på bemanning och användande av bemanningsföretag.  

EU-kommissionen har ifrågasatt om dessa förhållanden är förenliga med EU-rätten och dess bestämmelser om fri rörlighet avseende varor och tjänster samt konkurrenslagstiftningen. 

Eric Van Hooydonk, Ghent University
År: 2013
 

PORT LABOUR IN THE EU – THE MEMBER STATE PERSPECTICE

Del 2:1 av rapporten "Port Labour in the EU", sid 1-586

Eric Van Hooydonk, Ghent University
År: 2013
 

PORT LABOUR IN THE EU – THE MEMBER STATE PERSPECTICE, DEL 2:2

Del 2:2 av rapporten "Port Labour in the EU", sid  586–1101.

Eric Van Hooydonk, Ghent University
År: 2013
 

GODSTRANSPORTER OCH SAMHÄLLSEKONOMISKA KALKYLER

I rapporten Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler analyserasnyttan av väl fungerande godstransporter och deras hantering i samhällsekonomiska kalkyler i den svenska infrastrukturplaneringen.

Inge Vierth, Johan Nyström, VTI
År: 2013
 

SJÖFARTENS LÅNGSIKTIGA DRIVMEDELSFÖRSÖRJNING

Syftet med denna studie är att översiktligt jämföra kostnads- och klimateffektiviteten hos vissa flytande och gasformiga fossila bränslen som kan bli aktuella för fartygsdrift samt produktion av motsvarande drivmedel från förnybar energi.

Per Kågeson, KTH
År: 2012
 

EFFEKTER AV SVAVELDIREKTIVET

I SWECO:s analys av svaveldirektivets marknadspåverkan minskar godstransportarbetet i Sverige med 9 % mellan åren 2014-2015. Fartygstrafiken minskar med 21 %, det tunga vägtransportarbetet minskar med 8 % och godstransportarbetet på järnväg ökar med 11 %. Nedgången totalt är dramatisk och kan jämföras med finanskrisen då godstransportarbetet minskade med 14 %.

SWECO
År: 2012
 

HAMNEN I DET SVENSKA SAMHÄLLET

Utan fungerande hamnar stannar Sverige. De svenska hamnarna står för nästan 95 procent av den totala volymen av all import och export till och från Sverige. 51 procent av Sveriges nettoexport kommer från basindustrin (skogen, kemin, gruvorna, stålet), varav den överväldigande delen går via hamnar. Varje år importeras omkring 25 miljoner ton olja, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av den totala energitillförseln.

Sveriges Hamnar
År: 2011
 

SAMHÄLLSEKONOMISKT UNDERLAG FÖR HAMNPOLITIKEN,

Genomgång av de transportpolitiska frågeställningarna och den ekonomiska litteraturen med avseende på hamnar, inklusive anslutningar på land och sjösidan. VTI. 2010

Inge Vierth, VTI
År: 2010