Muddring och muddermassor

I hamnar behöver muddringar göras och muddermassor omhändertas, både vid utbyggnad av hamnen i vatten samt vid underhållsmuddring (rensning) för att bibehålla ett fastställt vattendjup i hamnområdet. Dessa åtgärder faller under begreppet vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Vattenverksamheter är som huvudregel tillståndspliktiga och prövas av mark- och miljödomstolen. Mindre vattenverksamheter är anmälningspliktiga och anmälan görs till länsstyrelsen. Varken tillstånd eller anmälan krävs om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Rensning (underhållsmuddring) för att bibehålla vattnets djup är inte tillstånds- eller anmälningspliktig vattenverksamhet. Om fisket kan skadas ska anmälan göras till länsstyrelsen innan arbetet påbörjas.

För tippning av muddermassor i vatten erfordras dispens av Havs- och vattenmyndigheten om dumpningsplatsen är belägen i den ekonomiska zonen eller ligger i flera län, annars av länsstyrelsen. Ansökan om dispens kan även prövas av mark- och miljödomstolen för dumpning som har samband med prövning av en specifik vattenverksamhet.

Nytt EU avfallsdirektiv 

Den 12 december 2008 trädde EG:s nya avfallsdirektiv 2008/98/EG ikraft. Det nya direktivet innehåller ett antal möjligheter till undantag från direktivets tillämpningsområde. Ett av undantagen är för icke förorenade muddermassor (artikel 2, pkt 3), som tillkommit efter de problem som flera europeiska hamnar belägna i flodmynningar har med sedimentförflyttningar uppströms ifrån. Avfallsdefinitionen medförde att man inte kunnat underhållsmuddra i den utsträckning som behövts, när man inte kunnat göra sig av med muddermassorna.

Dock avser Sverige, enligt promemorian Ds 2009:37, att inte införa denna regelförenkling. Istället föreslogs det generella dumpningsförbudet fortsatt behållas, och sedan mer eller mindre godtyckligt lämna dispens för dumpning. Detta har Sveriges Hamnar motsatt sig, bland annat i remissyttrande och i skrivelse till miljödepartementet 30 juni 2010, den senare för att motsäga Miljödepartementet när de avfärdar direktivets undantag för muddermassor i en enda mening: "Det finns dock inget behov av ett uttryckligt undantag från avfallsförordningens bestämmelser, tvärtom bör det i fråga om ofarliga sediment finnas möjlighet att ge dispens från miljöbalkens dumpningsförbud". Med det menas att de fortsatt vill behålla ett tids och kostnadskrävande dispensförfarande för dumpning av icke förorenade muddermassor. Något svar på skrivelsen har vi inte erhållit.