Frågor och svar om miljö

Miljöfrågorna berör oss alla, inte minst sedan klimatfrågan uppmärksammas mer och mer. Från att tidigare handlat om enskilda miljöskador, PCB, DDT eller hormoslyr, till att vi alla antingen kommer att stekas, dränkas eller blåsa bort om inget görs. Hur kan hamnar bidra till att förhindra en sådan dyster framtid? Här finns frågor och svar kring hamnars arbete inom miljöområdet.

 • Hur kan hamnar spela en roll för hållbar utveckling?

  Växthuseffekten uppkommer av den koldioxid som uppstår vid förbränning. Den stora källan är all förbränning av olja, kol, och naturgas som sker främst vid energiproduktion och från alla typer av transportmedlen med förbränningsmotorer. Globalt sett står transporterna för knappt hälften av koldioxidutsläppen. I Sverige är transporternas andel dock betydligt större, i och med långa transportsträckor och en stor andel vatten- och kärnkraft i energiproduktionen.

  Hamnar kan i högsta grad bidra till en hållbar utveckling genom att ge förutsättningar för transporter med så låg miljöbelastning som möjligt.

  Fartygstransporter räknas generellt som koldioxideffektiva i och med att utsläppen per transporterad mängd gods är låg. Inom luftemissionssidan har avsevärda förbättringar skett eller är på gång genom hårdare krav på utsläpp av svavel- och kväveoxider. Samma sak vad gäller utsläpp av främmande organismer med barlastvatten. Utöver det kan hamnar tillhandahålla tjänster och ha en prissättning som uppmuntrar till än lägre miljöpåverkan. Exempelvis erbjuda landströmsanslutning för de fartyg som så önskar, tillhandahålla infrastruktur för LNG bunkring, tillhandahålla en rationell avfallsmottagning och differentiera sina hamntaxor med avseende på fartygens miljöprestanda.

 • På vilka sätt arbetar svenska hamnar med miljöfrågor?

  De flesta hamnar har ett miljöledningssystem för sitt systematiska förbättringsarbete och arbetsrutiner. Arbetet indelas oftast i den påverkan som hamnens egen verksamhet ger upphov till samt i den påverkan som transporterna till och från hamnen leder till. Bland det senare finns fartygens utsläpp av svaveloxider och kväveoxider, buller från fartyg samt avfallshantering.

  Läs mer här om hamnars miljöarbete  

 • Är skrubber lösningen på de nya svavelreglerna för bunkerbränsle?

  Ett alternativ till att använda bunkerbränsle med låg svavelhalt är att installera rökgasrening (skrubber) och fortsatt kunna använda bunkerbränsle med högre svavelhalt.
  Tekniken är relativt ny ombord på fartyg och påverkar hamnar, främst när det gäller att ta emot avfallet och vilka kemikalier som behöver tillföras fartyget för reningsprocessen.

   Läs mer här om skrubbertekniken och vad den betyder för hamnar

   

 • Vad innebär landström?

  Elektrisk anslutning av fartyg från land (landström) är en åtgärd som ofta diskuteras för att minska avgasemissioner och buller från fartyg vid kaj.

  Läs mer här om förutsättningar och i vilken utsträckning landströmsanslutningar förekommer idag