Frågor och svar om hamnar

Här finns svaren på några ofta ställda frågor om hamnar

 • Vad menas med "allmän hamn"?

  I Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2013:4 och  förtecknas 54 hamnar som allmänna hamnar. Dessa hamnar är (eller har varit) av särskild betydelse för den allmänna samfärdseln.

  Det finns ingen definition av allmän hamn, däremot finns vägledning i två äldre förarbeten till lagstiftning: 

  SOU 1943:32 Betänkande med förslag till hamnförordning

  sid. 28. "I 1 § har fastslagits såsom förutsättning för erhållande av fastställelse av hamns gränser i vatten, att hamnen skall vara allmän hamn, varmed Kollegium förstår, att hamnen skall vara öppen för allmän trafik och fylla ett allmänt samfärdselbehov. Förstberörda krav innebär bl.a., att hamninnehavaren skall vara skyldig mottaga den trafik, som söker sig till hamnen; fartyg får endast avvisas därifrån endast av utrymmesskäl eller på grund av karantäns- eller andra särskilda bestämmelser. Vidare föreskrives, att ansökan om fastställelse skall ingivas till länsstyrelsen i det län, där hamnen är belägen."

  Prop 1981/82:130 med förslag till ny vattenlag

  sid. 142. "För att en hamn skall vara allmän enligt VL:s mening fordras att den är nödvändig eller nyttig för den allmänna samfärdseln. Utmärkande för en allmän hamn är att den skall vara öppen för allmän trafik. Alla fartyg har i princip rätt att i mån av plats anlöpa hamnen och utnyttja dess resurser. Var och en som vill sända gods med fartyg torde ha rätt att föra godset till hamnen (se SOU 1974:24 s.40)."

  Begreppet allmän hamn förekommer i följande lagar:

  • Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

  • Lag (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

  • Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

  • Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

 • Karantänshamn, vad är det?

  Karantänslagen (1989:290) upphävdes 15 juni 2007 och ersattes med Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

  Bakgrunden till det nya regelverket är att utbrott av bl. a. svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) och fågelinfluensa, som har visat att de globala hoten mot människors hälsa inte längre utgörs av sedan länge kända sjukdomar (pest, kolera etc.), utan att det tillkommer nya smittsamma sjukdomar. Därför införde FN:s världshälsoorganisation (WHO) den 15 juni 2007 ett nytt internationellt hälsoreglemente (IHR), vilket inte är uppbyggda kring speciellt angivna sjukdomar utan omfattar samtliga allvarliga hot mot människors hälsa som kan spridas internationellt.

  Även tidigare karantänsförordningen är upphävd och ersatt av Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

  Av förordningen framgår bland annat att:

  3 § Folkhälsomyndigheten ska efter samråd med berörda kommuner och landsting besluta vilka hamnar och flygplatser som ska vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser.

  4 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar och karantänsflygplatser ska ha.

  Folkhälsomyndighetens webbsida finns viss information kring det internationella hälsoreglementet (IHR).

  Det anges även de åtta hamnar som är utsedda att vara karantänshamnar i Sverige:
  Gävle hamn
  Göteborgs hamn
  Helsingborgs hamn
  Luleå hamn
  Malmö hamn
  Stockholms hamn
  Sundsvalls hamn
  Umeå hamn

  Tidigare var även Kalmar hamn karantänshamn, vilket upphörde 1 januari 2010.

 • Kan en hamn vara av riksintresse?

  Ja, och nästan alla allmänna hamnar och samtliga kärnkraftshamnarna är utpekade av Trafikverket som riksintresse.

  Innan Trafikverkets tillkomst var det Sjöfartsverket som bedömde vilka hamnar som var av riksintresse. Under tid har bedömningskriterierna ändrats och antalet hamnar utökats.

  Det är i miljöbalkens 3 kapitel, hushållning med mark- och vattenområden, som bestämmelser finns för att peka ut olika områden av riksintresse. Områdena kan vara viktiga av olika skäl, exempelvis naturvärden, kulturvärden, industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer (inom vilket hamnar finns), vattenförsörjning eller avfallshantering och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar, t ex genom närliggande bostadsbebyggelse. Områdena kan också vara viktiga för en näring, exempelvis renskötsel eller fisket.

  I det fall olika riksintressen kommer i konflikt med varandra finns inte angivet vilket som har företräde framför andra.