Författningar och vägledningar

Sammanställning av ett urval författningar som berör hamnverksamhet inom miljö, säkerhet samt arbetsmiljö.

Länkar till Notisum och föreskrivande myndigheters webbsidor samt till användbara dokument, checklistor mm.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

AFS (2001:1) Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS (2001:9) Hamnarbete

AFS (2003:6) Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

AFS (2006:4) Användning av arbetsutrustning

AFS (2006:5) Användning av truckar

AFS (2006:6) Användning av lyftanordningar och lyftredskap

AFS (2006:7) Tillfälliga personlyft med kranar och truckar

AFS (2008:3) Maskiner

AFS (2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljö

SJÖFS (2006:33) om samverkan mellan Sjöfartsinspektionen och Arbetsmiljöverket

Checklista för skyddsrond och kartläggning av arbetsmiljö, hamnar allmänt (TYA/Prevent)

Checklista för skyddsrond och kartläggning av arbetsmiljö, containerhantering (TYA/Prevent)

Vibrationsguiden, hjälpmedlen för kartläggning och och bedömning av risker vid helkroppsvibrationer

Blankett "Körtillstånd för truck" (TYA)

Blankett "Körtillstånd för lyftanordningar" (TYA)

Blankett "Dokumentation av praktiska och teoretiska kunskaper för truck och lyftanordningar" (TYA)

Frågor och svar om arbetsmiljö (Sv Hamnar)

Guide om körkort, registrering, skatt och försäkring (Sv Hamnar)

Hantering av balat avfall i hamnar (Sv Hamnar)

Rapport 2016-10, Långväga transport av avfallsbränsle. Kunskap och erfarenheter. (Avfall Sverige)

Miljö

Miljöbalken med tillhörande förordningar

Miljöbalk (1998:808)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet mm

Avfallsförordning (2011:927)

Miljöprövningsförordning (2013:251)

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd

NFS (2001:2) allmänna råd om egenkontroll

NFS (2003:18) allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar

NFS (2004:14) allmänna råd till avfallsförordningen (2001:1063) avseende farligt avfall

NFS (2005:3) om transport av avfall

NFS (2016:8) om miljörapport

Naturvårdsverkets, Boverkets och Havs- och vattenmyndighetens handböcker och rapporter

Handbok (2001:3) om egenkontroll - en fortlöpande process (NV)

Handbok (2003:5) om tillståndsprövning och anmälan avseende miljöfarlig verksamhet (NV)

Handbok (2003:7) om hamnars hälso- och miljöpåverkan, MKB, tillståndsprövning mm (NV)

Handbok (2008:5) Vattenverksamheter (NV/HaV)

Rapport  Muddring och hantering av muddermassor (NV)

Bilaga 1, Innehåll i en ansökan om tillstånd eller anmälan för muddring och dispens för dumpning samt Bilaga 2, Provtagning och analys 

Rapport 5999, Miljöeffekter vid muddring och dumpning, en litteratursammanställning (NV)

Rapport 6538, Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (NV)

Rapport 2015:2, Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (BoV)

Rapport 2015:28, Handläggning av en dumpningsdispens (HaV)

Stabilisering och solidifiering av muddermassor (NV, SGI)

Klassning av halter av organiska föroreningar i sediment (NV, SGU)

Avfallsmottagning från fartyg

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

SJÖFS (2001:12) om mottagning av avfall från fartyg

SJÖFS (2008:46) om ändring i SJÖFS (2001:12)

TSFS (2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

TSFS (2016:105) om avgifter inom sjöfartsområdet 

Sjöfartsverkets handbok "Mottagning av fartygsavfall i hamn"

Förordning (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m m från fartyg

SJÖFS (1983:62) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m m från fartyg

Transportstyrelsens mall för avfallshanteringsplan

Transportstyrelsens mall för avfallsrapport

Säkerhet

Sjöfarts- och hamnskydd

EG förordning 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (även ISPS-koden)

Lag (2004:487) om sjöfartsskydd

Förordning (2004:283) om sjöfartsskydd

SJÖFS (2004:13) om sjöfartsskydd

SJÖFS (2005:3) om ändring i SJÖFS (2004:13)

SJÖFS (2008:95) om ändring i SJÖFS (2004:13)

TSFS (2010:194) om Kustbevakningens uppgifter enligt förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd

Checklista för intern kontroll av hamnanläggningens sjöfartsskydd

EG direktiv 2005/65/EG om ökat hamnskydd

Lag (2006:1209) om hamnskydd

Förordning (2006:1213) om hamnskydd

SJÖFS (2007:1) om hamnskydd

SJÖFS (2008:74) om ändring i SJÖFS (2007:1)

TSFS (2016:105) om avgifter inom sjöfartsområdet

RPSFS (2009:21) om förordnande av sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter (FAP 699-1)

Farligt gods

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods

MSBFS (2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

MSBFS (2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

MSBFS (2016:9) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

TSFS (2015:66) IMDG koden (ver 36-12)

TSFS (2017:109) om ändring (ver 38-16) i IMDG koden (ver 36-12)

SJÖFS (1991:8) om transport av farligt gods i hamn

SJÖFS (2005:21) om ändring i SJÖFS (1991:8)

SJÖFS (2008:34) om ändring i SJÖFS (1991:8)

TSFS (2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet)

Fartygsrapportering

TSFS (2010:159) om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall (även hänvisningar till SJÖFS 2005:19)

Skydd mot olyckor

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

SRVFS (2003:10) om skriftlig redogörelse för brandskyddet

SRVFS (2004:3) allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete

SRVFS (2004:4) allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet

MSBFS (2014:2) allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet

Brandfarliga och explosiva varor

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiv varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiv varor

SÄIFS (1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel

SÄIFS (2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor

MSBFS (2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor

AFS (2003:3) Arbete i explosionsfarlig miljö

SRVFS (2004:7) om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

MSBFS (2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

MSBFS (2014:5) om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

MSB Handbok till MSBSF (2014:15) 

Storskaliga kemikalieolyckor (Seveso lagstiftning)

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

MSBFS (2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

 

Transport av last (giftig atmosfär i lastrum och lastsäkring på fartyg)

 

Lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg

Förordning (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg

TSFS (2010:174) om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar och lossar fast bulklast