EU-finansiering

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) omfattar infrastruktur (vägar, järnvägar, inre vattenvägar, hamnar, flygplatser, navigeringssystem, anordningar för överföring av gods mellan olika transportslag, pipelines) och de tjänster som krävs för att denna infrastruktur ska fungera.

Infrastrukturprojekt inom TEN-T och "Motorways of the Sea"

Den 1 januari 2014 trädde nya riktlinjer för Transeuropeiska nätverk för transporter (TEN-T) och dess finansieringsinstrument Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) ikraft.

EU-kommissionen har årliga utlysningar (non-MIP) för infrastrukturprojekt inom TEN-T, det transeuropeiska transportnätet. Bra hamnprojekt har möjlighet att få del av EU-bidraget, som maximalt kan uppgå till 10-30 % för investeringar och 50 % för studier.

Prioriterade områden för hamnprojekt är säkra och effektiva anslutningar till hamnarna från land- och sjösidan samt projekt för att effektivisera informationsflödet genom hamnar.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

CEF finansierar projekt som har möjlighet att undanröja de felande länkar som finns i Europas transportsystem. Fonden syftar bland annat till att gynna renare transportsätt och underlätta användningen av förnyelsebara bränslen. Genom att fokusera på smarta, hållbara och fullt sammanlänkade transporter, är det meningen att fonden ska bidra till att fullborda den europeiska inre marknaden.

Genom CEF kommer cirka 26 miljarder euro att göras tillgängliga inom åren 2014-2020 för att medfinansiera TEN-T-projekt inom EU:s medlemsstater. Av detta belopp kommer cirka 11 miljarder euro endast att vara tillgängliga för projekt i de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden, vilket Sverige inte är.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 fastställs reglerna för tilldelningen av EU:s ekonomiska stöd, prioriterade projekt och den maximala gränsen för EU:s medfinansiering. Årliga och fleråriga arbetsprogram används för att på detaljnivå prioritera och ange hur stort ekonomiskt stöd som ska anslås för var och en av dessa prioriteringar under ett visst år. 

Mer information om TEN-T och CEF

På EU-kommissionens webbplats finns mer information om TEN-T och CEF samt TENtec, som är EU-kommissionens system för att samordna och stödja TEN-T-politiken. Information om ansökningsprocesser och utvärdering finns på EU-kommissionens myndighet Innovation & Networks Executive Agencys (INEA:s) webbplats. Länkar se rubriken "Relaterat" till höger på denna sida.

I Sverige är det Trafikverket som samordnar TEN-T-programmet, se länk under rubriken "Relaterat" till vänster på denna sida.

ESPO, European Sea Ports Organisation, har gjort en guide till de nya CEF (TEN-T) utlysningarna, se "Relaterat".

Mer information om Motorways of the Sea, se "Relaterat".