Skyddsombud

Skyddsombudet är de anställdas företrädare på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor.

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud. Skyddsombud företräder och aktiverar arbetstagarna avseende skydds- och arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet bland annat rätt att:

  • få utbildning, ett gemensamt ansvar för fack och arbetsgivare
  • få ledigt i den utsträckning som behövs för uppdraget
  • ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön
  • delta vid planering av nya lokaler
  • få lämna synpunkter på riskbedömningar och handlingsplaner.
  • begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö (s.k. Kap 6 6a§ )
  • avbryta arbete som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa
    (s.k.Kap 6 7§)

Skyddsombudet har även rätt att agera mot den som råder över ett arbetsställe och mot arbete som utförs av inhyrd arbetskraft.

Skyddsombudet omfattas av förtroendemannalagen vilket innebär både rättigheter och skyldigheter i förhållande till arbetsgivaren.