Skadeståndsansvar

Enligt Skadeståndslagen har arbetsgivaren ansvar för skador som hans anställda orsakar i tjänsten. Det är därför lämpligt för arbetsgivaren att skydda sig genom en särskild ansvarsförsäkring.

Arbetsgivarens så kallade principalansvar

Arbetsgivaren är skyldig ersätta en skada som hans anställda förorsakar genom fel eller försummelse i tjänsten – så kallat principalansvar. Detta gäller oberoende av om arbetsgivaren själv kan lastas för skadan. Ansvaret är vidsträckt och gäller oavsett om den skadevållande medarbetaren har en överordnad eller underordnad ställning och oavsett verksamhetens art. Reglerna om principalansvar återfinns i kap. 3 i Skadeståndslagen.

Principalansvaret gäller endast om skadevållaren handlat i tjänsten. Det kan dock gälla även om handlingen inte direkt avsett en arbetsuppgift eller om skadan orsakats utom arbetstiden. Principalansvaret omfattar person- och sakskador. Det kan till exempel bli aktuellt att ersätta en skada som består i förlorad arbetsförtjänst.

Arbetstagarens skadeståndsansvar

Arbetstagaren är skadeståndsskyldig för fel eller försummelse i tjänsten endast om det föreligger speciella skäl. I sådana fall tar man hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter (kap. 4).

Trygghetsförsäkring

Arbetsgivare är skyldig att teckna trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) enligt kollektivavtal.