Struktur för det Systematiska arbetsmiljöarbetet

För att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet arbete är policies, rutiner, processbeskrivningar och handlingsplanering ett sätt att ha tänkt igenom vad som behöver göras och därmed en beredskap för att kunna agera när det behövs.

Man kan jämföra AFS 2001:01 med exempelvis ISO-systemens styrdokument och vad man brukar kalla "skall-krav ". 

Det ska finnas en organisation för arbetsmiljöarbetet med arbetsgivarens representanter, skyddsombud, eller arbetsstagarrepresentanter. En uppdelning i ansvarsområden, fysiskt eller organisatoriskt. Organisationens arbetsformer -skyddskommitte, mötesfrekvens och arbetsuppgifter,

Kontinuiteten skapas genom rutiner och processer, där beskrivs vilken policy som gäller, vad som ska göras när det är aktuellt exempelvis när en skyddsrond ska genomföras, vad ska göras vid en olycka eller när en rehabilitering blir aktuell. Allt i avsikt att följa lagstiftning och föreskrifter och uppfylla reglerna om samverkan, exempelvis;  

 • Arbetsmiljöpolicy inkl. trafiksäkerhetspolicy

 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, delegering

 • Riskbedömning inklusive handlingsplaner 

 • Informationsansvar, introduktion, utbildning,

 • Samordningsansvar

 • Rutiner för anmälan, uppföljning och utredning av allvarliga tillbud och olyckor

 • Årlig uppföljning (ständiga förbättringar) 

”Nyttiga och nödvändiga” kunskaper i företaget till följd av ovanstående

 • Kontroll på föreskrifter som innehåller sanktionsavgifter, kostnad mellan 5.000 -1.000.000:-,.

 • Kontroll på föreskrifter där regelbrott kan ge påföljd i form av viten, förbud eller förverkanden.

 • Kontroll på föreskrifter där det krävs skriftlig redovisning av riskbedömningar och handlingsplaner.

 • Kontroll på föreskrifter som arbetsutrustning, maskiner, kemikalier, arbetsplatsens utformning, m.fl. Det kan handla om dokumentation av utbildningsbevis, tillstånd, kontroll (förut besiktning), genomförda egenkontroller förteckningar (kemiska ämnen och produkter), behörigheter (YKB, ADR) mm.

Beredskap Nedan följer exempel på några föreskrifter som innehåller regler där det kan vara bra att skapa ”rutiner”, "policies" och ”handlingsplaner eller handlingsberedskap"”, bl.a.följande;