SAM i korthet

Här finner du en lista med punkter att beakta när det systematiska arbetsmiljöarbetet ska organiseras och struktureras.

Markera i listan det som saknas, eller behöver förbättras, vad behöver göras, åtgärdas?

Frågeställningar, krav, i föreskrifterna AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

 1. Finns det en organisation för det systematiska arbetsmiljöarbetetdär att medverkan från anställda, skyddsombud och företaget säkerställts?

 2. Finns det rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

 3. Finns det processtöd via intranät eller personalhandbok,exempelvis checklistor, mallar för riskbedömningar.

 4. Finns det en arbetsmiljö och trafiksäkerhetspolicy?

 5. Har det skett en fördelning av arbetsmiljöuppgifter?

 6. Finns det rutiner för samordningsansvaret i företaget och för utifrån kommande entreprenörer, leverantörer, besökare, kunder, (minderåriga)

 7. Finns det rutiner för riskbedömningar inklusive handlingsplaner?

 8. Riskbedömning 1, Grundläggande, regelbundet återkommande, ”skyddsrond”?

 9. Riskbedömning 2, Vid allvarliga risker, särskilda arbetsuppgifter?

 10. Riskbedömning 3, Vid ändringar i verksamheten?

 11. Finns det rutiner för anmälan, utredning av olyckor och allvarliga tillbud och system för avvikelse och tillbudsrapportering?

 12. Rutiner för hur introduktion, information och instruktioner ges i arbetsmiljöfrågor?

 13. Anlitas extern kompetens när så behövs?

 14. Finns rutiner för årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet?

 15. Rutiner för att dokumentera och följa upp att det finns erforderliga

 • tillstånd,

 • besiktningshandlingar,

 • förteckningar,

 • kompetensbevis,

 • utbildningar,

 • behörigheter,

 • egenkontroller som krävs i verksamheten?