SAM i korthet

Här finner du en checklista med viktiga punkter att beakta när det systematiska arbetsmiljöarbetet ska organiseras och struktureras.

Markera i listan det som behöver förbättras eller åtgärdas?

Frågeställningar, kravtexter i AFS 2001:01 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”.

 • Finns det en organisation för det systematiska arbetsmiljöarbetet där medverkan från anställda, skyddsombud och företaget säkerställts?

 • Finns det rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

 • Finns det processtöd via intranät eller personalhandbok, med exempelvis checklistor, mallar för riskbedömningar och hur det ska genomföras?.

 • Finns det en arbetsmiljö och trafiksäkerhetspolicy?

 • Har det skett en fördelning, delegering av arbetsmiljöuppgifter?

 • Finns det rutiner för samordningsansvaret i företaget och för utifrån kommande entreprenörer, leverantörer, besökare, kunder, (minderåriga)

 • Finns det rutiner för riskbedömningar inklusive handlingsplaner

 • Grundläggande, regelbundet återkommande, ”skyddsrond”.

 • Riskbedömning vid arbeten med speciella risker som kräver extra uppmärksamhet och analys.

 1. Riskbedömning vid ändringar i verksamheten.

 • Finns det rutiner för anmälan, utredning av olyckor och allvarliga tillbud och system för avvikelse och tillbudsrapportering?

 • Rutiner för hur introduktion, information och instruktioner ges i arbetsmiljöfrågor?

 • Anlitas extern kompetens när så behövs?

 • Finns rutiner för årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet?

Finns rutiner för att dokumentera och följa upp att det finns erforderliga:

 • tillstånd?

 • besiktningar och kontroller av ackrediterat kontrollorgan?

 • förteckningar?

 • kompetensbevis?

 • utbildningar?

 • behörigheter, certifikat?

 • egenkontroller?

För vissa av dessa dokument finns det förnyelsekrav och revisionsdatum för att dessa fortfarande ska vara giltiga och det kan då vara bra med en framförhållning med 6 månader så att man uppmärksammar behovet i tid.