Påföljder

Brott mot arbetsmiljöreglerna kan medföra olika påföljder. Böter, strafföreläggande och sanktionsavgifter utgår mot den juridiska personen. I de fall en olycka skett kan även en fysisk person dömas till straffansvar med böter eller fängelse i straffskalan. Dessutom kan även den juridiska personen, företaget straffas, då med företagsbot.

Brott mot straffsanktionerade bestämmelser i arbetsmiljölagen.

Tidigare var de flesta bestämmelserna i föreskrifterna straffbelagda, "straffsanktionerade", och arbetsgivaren kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem.

Förutsättningen för att en regelavvikelse konstateras av Arbetsmiljöverket som sedan lämnar ärendet för åtal. Det sker då en prövning i domstol avseende om det funnits uppsåt eller oaktsamhet.

Som arbetsgivare kan man fortfarande dömas till böter om du:

  • lämnar oriktiga uppgifter,

  • tar bort en skyddsanordning eller

  • om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.

  • brott mot vissa bestämmelser om minderåriga, exempelvis arbetstider och förbjudna arbeten för minderåriga

  • bryter mot tystnadsplikten

  • sanktionsavgifter

Sanktionsavgifter

En sanktionsavgift är en avgift som tas ut för att företaget har "systembrister". En sanktionsavgift är en avgift, vilket innebär att det inte krävs att det prövas i domstol (s.k strikt ansvar). Som arbetsgivare kan du få sanktionsavgifter på upp till 1 miljon kronor.

Sanktionsavgiften är baserad på företagets storlek (upp till 500 anställda) varför det innebär att en brist (exempelvis ett tillstånd eller besiktning) kan medföra högre belopp än minimiavgiften. Exempelvis en obesiktad lyftanordning  " kostar" från 40.000 - 400.000:-

Straffansvar, arbetsmiljöbrott och företagsbot 

En fysisk person kan dömas till straffansvar om det har hänt en olycka där personer skadats, omkommit eller om handlingen inneburit fara för omgivningen (Brottsbalken, Kap 3 7-9 §). För att det ska bli aktuellt krävs att det funnits ett uppsåt eller en oaktsamhet som går att bevisa. Påföljden kan bli både böter och fängelse.

Företagsbot

Företaget kan prövas mot arbetsmiljölagen om man ”inte gjort vad som skäligen kan krävas”, då kan företaget bli ålagt att betala företagsbot för arbetsmiljöbrott som begås i företagets verksamhet (Brottsbalken, Kap 3 10§). 

Någon person behöver inte bli dömd för brott utan det är företaget som sådant som ska betala boten. Vilket företag som helst som har verksamhet i Sverige kan bli dömt att betala företagsbot, alltså även utländska företag. Företaget behöver inte ha någon fast förankring här i landet med chefer, kontor eller andra lokaler, det räcker att det bedriver en yrkesmässig verksamhet här.

Företagsboten kan bli från femtusen kronor till tio miljoner kronor, beroende bland annat på hur allvarligt brottet är, bakgrunden till brottet, hur det har gått till och vilka följder det fått. Ett företag kan åläggas att betala företagsbot för brott i företagets verksamhet

  • om företaget inte har gjort vad som kan krävas för att motverka brottet eller

  • om brottet har begåtts av någon i ledande ställning eller

  • om brottet har begåtts av någon i företaget, som har särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.

Det är åklagaren eller domstolen som beslutar om företagsbot antingen i en brottmålsrättegång i tingsrätten eller i vissa fall, om beloppet inte är högre än 500 000 kr, genom ett strafföreläggande till företaget där företaget förklarar sig skyldigt och betalar utan rättegång.

Företaget kan ha rätt till offentlig försvarare i rättegången, det vill säga företrädas av en advokat vars arvode betalas av staten. Om företaget döms att betala boten får det betala tillbaka kostnaderna för advokaten till staten. Ibland tas frågan om företagsbot för företaget upp i samma rättegång som prövning av åtal för arbetsmiljöbrott mot exempelvis personer i företagets ledning.

Det kan leda till att företaget döms till företagsbot och ansvariga personer döms till straff.