Mål & Vision

Svenska Flygbranschen är indelat i två verksamhetsfält, arbetsgivarfrågor och branschfrågor för anslutna medlemsföretag.

Svenska Flygbranschen ska sluta kollektivavtal som ger medlemsföretagen arbetsfred och gynnar deras utveckling och konkurrenskraft. Svenska Flygbranschen ska även kunna ge expertinstans i alla typer av frågor för myndigheter, politiker och media samt följa och påverka utvecklingen av luftfartslagstiftning, andra aktuella regelverk och myndighetsavgifter.

Genom biträde, rådgivning, information och utbildning ska Svenska Flygbranschen stå till medlemmarnas tjänst i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare samt genom kontakter med lagstiftande myndigheter påverka innehållet i de regelverk som berör medlemmarna. En viktig uppgift är även att se till att det finns tillräckligt många anställningsbara personer för branschen med ändamålsenlig utbildning.

Svenska Flygbranschen ska vara flygbranschens röst i arbetsmarknadsfrågor samt andra lobbyfrågor samt påverka utformning av lagstiftning och regelutveckling.

Svenska Flygbranschens vision är att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för sina medlemmar och bidra till hållbar tillväxt. Verksamhetsidén är att på uppdrag av medlemmarna tillse att kansliet har kunskap om omvärldsutveckling och branschens förutsättningar och genom att påverka intressenter, leda utvecklingen i arbetsgivar- och branschfrågor mot bästa förutsättningar för flygbranschen.