Organisation

Svenska Flygbranschen, SFB, är en ideell förening och ett arbetsgivar- och branschförbund som har flygbolag och andra företag med anknytning till flygbranschen som medlemmar. Förbundet är medlem i Svenskt Näringsliv och är en del av Transportföretagen. Svenska Flygbranschen är också medlem i intresseföreningen Svenskt Flyg. Service till medlemsföretagen sker genom SFBs servicebolag, Svenska Flygbranschens Service AB (SFBs Service AB). Personalen är anställd av Transportföretagen.

SFB och SFBs Service AB - organisation

SFBs styrelse väljs vid den årliga förbundsstämman där alla medlemsföretag får möjlighet att rösta. SFB och SFBs Service AB har samma styrelse.

Vid förbundsstämma skall de närvarande genom röstning efter huvudtalet välja ordförande för mötet och justeringsmän. I övrigt äger varje medlem en röst och därutöver ytterligare en röst för varje fullt femtal arbetstagare, för vilket han är medlem i Svenska Flygbranschen enligt avgiven medlemsuppgift. 

SFBs representation i Transportföretagen

Av samarbetsavtalet mellan SFB och Transportföretagen framgår att SFB är repre­senterad med två ledamöter i Transportföretagens styrelse. Representanterna är ordförande och vice ordföranden.

SFBs representation i Svenskt Näringsliv

SFB utser tio ombud till Svenskt Näringslivs stämma och representeras av en ledamot i dess styrelse. Transportföretagens styrelse utser vidare en representant till Svenskt Näringslivs arbetsutskott.