Om SFB

Svenska Flygbranschen är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv, som består av åtta arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen. I dag har Svenska Flygbranschen ca 90 anslutna företag med totalt drygt 9.700 anställda.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Unionen, Svensk Pilotförening, Svenska Transportarbetareförbundet, Ledarna samt ytterligare några fackföreningar. Vidare hjälper vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, biträde i förhandling, avtalstolkning och är ombud i arbetsrättsliga ärenden. För våra medlemmar arrangerar vi även kurser inom bland annat arbetsrätt och ledarskap.

Som branschförbund tillvaratar vi branschens intressen. Vi agerar remissinstans och driver debatten i syfte att skapa förutsättningar för en livskraftig flygnäring.

I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor relevanta för våra branscher.

Som medlem får du professionell rådgivning och juridisk hjälp liksom en stark röst för flygnäringens villkor i debatten. Ï medlemskapet ingår också viss rabatt på  avtalsförsäkringar samt ett medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Svenska Flygbranschen och Transportföretagen har huvudkontor i Stockholm med nio regionkontor, från Umeå i norr till Malmö i söder.

Med Svenska Flygbranschen, SFB, avses såväl förbundet som servicebolaget Svenska Flygbranschens Service AB. 

Om Förbundet:

Svenska Flygbranschen verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla  förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom Svenska Flygbranschens Service AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister, informationsmöten, utbildningar samt informationsmaterial.