Det kostar att inte följa reglerna

Så här mycket kan det kosta att inte följa reglerna i arbetsmiljölagen från och med den 1 juli 2014.

 • Användning av truckar

  Tillstånd att framföra truck. Har ej tidigare varit straffsanktionerat men får nu sanktionsavgift.

  Tillståndet utfärdas efter att man visat sig ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Den som utfärdar tillståndet ska bedöma personens lämplighet och informera om lokala regler. Tillståndet som utfärdas kan och ska dras in om man inte uppfyller kriterierna.

  Om tillstånd saknas vid en inspektion utfärdar arbetsmiljöverket ett avgiftsföreläggande på 15.000 kronor och beroende på företagets storlek max 150.000 kronor.

 • Besiktning av lyftanordningar och lyftredskap

  Utrustningen är besiktad och godkänd av ackrediterat kontrollorgan. Straffavgift 40.000 - 400.000 kronor.

  Dokumentationen förvaras så att den kan visas upp. Straffavgift 40.000 - 400.000 kronor.

 • Tillfälliga personlyft med kran eller truck

  Gemensam besiktning av korg och kran/truck av ackrediterat kontrollorgan. Straffavgift 40.000 - 400.000 kronor

  Dokumentationen förvaras så att den kan visas upp. Straffavgift 40.000 - 400.000 kronor.

 • Medicinska kontroller i arbetslivet

  Tjänstbarhetsbedömning Härdplaster, Fysiskt påfrestande arbete -rök-& kemdykning, mast och stolparbete, dykeriarbete, Fibrosframkallande damm, Bly- och kadmiumexponering.
  Straffavgiften 15.000 - 150.000 kronor.

 • Gravida och ammande arbetstagare

  Gravida och ammande arbetstagare får inte utföra nattarbetet.

  Om inte länkarintyg kan uppvisas, straffavgift 40.000 - 400.000 kronor.

 • Mikrobiologiska arbetsmiljörisker

  Förbud för gravida där risk för smitta finns. Straffavgiften 40.000 - 400.000 kronor.

  Föra register, straffavgiften 5.000 - 50.000 kronor.

 • Kemiska arbetsmiljörisker

  Hantering av ämnen eller produkt som innehåller tillsats av sådant ämne -Cancerframkallande ämnen med förbud eller tillståndskrav grupp A enligt Bil. 1. Straffavgiften: 40.000 - 400.000 kronor.

  Hantering av ämnen eller produkt som innehåller tillsats av sådant ämne -Cancerframkallande ämnen med förbud eller tillståndskrav grupp B enligt Bil. 1. Straffavgiften 15.000 - 150.000 kronor.

 • Besiktning av trycksatt anordning

  Besiktad av ackrediterat kontrollorgan och godkänd. Straffavgift 5.000 -100.000 kronor.

 • Provning med över- eller undertryck

  Om en obehörig utför trycksättning. Straffavgift 10.000 kronor.

 • Arbete i explosionsfarlig miljö

  Dokumenterad riskbedömning. Straffavgift 5.000 - 50.000 kronor.

  Explosionsskyddsdokument. Straffavgift 5.000 - 50.000 kronor.

  Förnyad riskbedömning efter olycka. Straffavgift 40.000 - 400.000 kronor.

 • Byggnads- och anläggningsarbete

  I rollen som byggherre eller samordningsansvarig

  Förhandsanmälan. Straffavgift 5.000 kronor.

  Avsaknad arbetsmiljöplan beroende på omfattning och krav på förhandsanmälan. Straffavgift 10.000 - 50.000 kronor.

  Fallskydd saknas vid takarbete, risk för fall, takhöjden > 2m. Straffavgift 40.000 - 400.000 kronor.

 • Asbest

  I rollen som byggherre eller samordningsansvarig.

  Tillstånd för hantering, bearbetning, behandling. Straffavgift 15.000 - 150.000 kronor.

  Tillstånd för hantering vid rivning. Straffavgift 40.000 - 400.000 kronor.

  Märkning av förpackningar med avfall, förorenat material, "asbest". Straffavgift 15.000 - 150.000 kronor.

  Giltigt utbildningsbevis för den som leder eller utför rivning. Avgift 50.000 kronor/person.

 • Stegar och arbetsbockar

  Kunna visa upp typkontrollintyg eller certifikat enl. 6§. Straffavgift 15.000 - 150.000 kronor.

 • Enkla tryckkärl

  C€-märkning
  Krav på märkning. (produktkrav riktas mot tillverkare / importör / representant för tilverkaren. Straffavgift  50.000 kronor + 10 % av marknadsvärdet.

 • Berg & gruvarbete

  Mätkrav. Straffavgift 40.000 - 400.000 kronor.

  Dokumentationskrav. Straffavgift 5.000 - 50.000 kronor.

 • Dykeriarbete

  Förbud för gravida att dyka. Straffavgift 100.000 - 1.000.000 kronor.

 • Artificiell optisk strålning (laser klass III -IV)

  Inkapsling, avskärmning, skyddsstopp. Straffavgift 40.000 - 400.000 kronor.

  Laserskyddsglasögon. Straffavgift 40.000 - 400.000 kronor.

 • Smältning och gjutning av metall

  Kontroll genom oförstörande provning. Straffavgift 40.000 - 400.000 kronor.

  Användande av defekt anordning. Straffavgift 40.000 - 400.000 kronor.

  Dokumentation av okulärbesiktning. Straffavgift 5.000 - 50.000 kronor.

 • Maskiner

  EG-försäkran om överensstämmelse Produktkrav som riktas mot tillverkare / importör / representant för tilverkaren. Straffavgift 150.000 kronor + 10 % av marknadsvärdet.

 • Tryckbärande anordningar

  Försäkran om överensstämmelse. Produktkrav som riktas mot tillverkare / importör / representant för tilverkaren. Straffavgift 75.000 kronor + 10 % av marknadsvärdet.

 • Utförande av personlig skyddsutrustning

  Försäkran om överensstämmelse. Produktkrav som riktas mot tillverkare / importör / representant för tilverkaren. Straffavgift 50.000 kronor + 10 % av marknadsvärdet.

  De fullständiga föreskriftstexterna kan läsas av.se/lagochratt/afs/