Sanktioner i arbetsmiljölagen

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om de nyligen införda sanktionsavgifterna. Numera kan du få sanktionsavgifter om exempelvis tillstånd för att framföra truck eller besiktningsintyg för lyftanordningar saknas.

Ta kontakt med TransportGruppens experter på arbetsmiljö om du har frågor.

Från böter till avgifter. Vad förändras?

En straffsanktionerad bestämmelse kräver uppsåt och/eller oaktsamhet. Sanktionsavgifter är en administrativ avgift som istället har ett så kallat "strikt ansvar".

En sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett straff man döms till i domstol. Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling. Skillnaden är att istället för att, vid regelöverträdelse, anmäla, åtala och genomföra en tidsödande domstolsprövning så kan Arbetsmiljöverket utfärda ett strafföreläggande för regelöverträdelsen.​

På arbetsmiljöområdet är det ett 20-tal föreskrifter med drygt 40 paragrafer som ändras.

Vissa regler har fortfarande bötesstraff

Du kan fortfarande dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter, om du tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till oss. Böter som påföljd finns även kvar för vissa bestämmelser om minderåriga.

Det finns särskilda bestämmelser i sanktionssystemet som berör olika roller i ansvarskedjan. Förutom arbetsgivaren kan det vara tillverkare/importörer av utrustning, byggherrar, Bas-P och Bas-U.

Hur höga är avgifterna?

Nivån på sanktionsavgiften är i de flesta fall differentierade, vilket innebär att stora företag får betala mer än små företag.

Avgiftsnivån går från 5.000 till 1.000.000 kronor. Är avgiften differentierad varierar beloppet med företagets storlek där maxbeloppet utgår när man har 500 eller fler anställda.

Observera att det är företaget, den juridiska personens storlek inklusive inhyrda, som utgör beräkningsgrund inte antalet verksamma på den arbetsplats som får tillsyn. Det räcker alltså med en överträdelse för att sanktionsavgift ska kunna utgå med maxbelopp.

Läs vad det kostar inom olika områden

Kan man få rättelse om man anser att avgiften är felaktig?

Arbetsmiljöverket beslutar om du ska betala en sanktionsavgift.

Du har rätt att få ditt ärende prövat i förvaltningsrätten. Om förvaltningsrätten beslutar att sanktionsavgiften ska betalas har du möjlighet att överklaga deras beslut till kammarrätten, som om prövningstillstånd beviljas tar upp ärendet.