Skyddsombud

Skyddsombudet är de anställdas företrädare på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor.

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud. Skyddsombud företräder och aktiverar arbetstagarna avseende skydds- och arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet bland annat rätt att:

  • få utbildning, ett gemensamt ansvar för fack och arbetsgivare

  • få ledigt i den utsträckning som behövs för uppdraget

  • ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön

  • delta vid planering av nya lokaler

  • få lämna synpunkter på riskbedömningar och handlingsplaner.

  • begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö (s.k. Kap 6 6a§ )

  • stoppa arbete som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa (s.k.Kap 6 7§)

Skyddsombudet har även rätt att agera mot den som råder över ett arbetsställe och mot arbete som utförs av inhyrd arbetskraft.

Skyddsombudet omfattas av förtroendemannalagen vilket innebär både rättigheter och skyldigheter i förhållande till arbetsgivaren.

Tystnadsplikt

Skyddsombudet liksom ledamot i en skyddskommitté eller den som har deltagit i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet tystnadsplikt och får inte "obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om yrkeshemlighet, arbetsförfarande, affärsförhållande, enskilds personliga förhållande". Brott mot tystnadsplikt är straffbar handling enligt BrB Kap 20 3§.