Regionala skyddsombud

En facklig organisation har möjlighet att utse regionalt skyddsombud, RSO. Den huvudsakliga uppgiften är att verka på arbetsplatser där skyddskommitté saknas. Om skyddsombud saknas äger RSO rätt att verka och agera som skyddsombud på arbetsstället.

Ett RSO:s huvudsakliga uppgift är att verka på arbetsplatser där skyddskommitté saknas. Uppgiften innebär att "främja den lokala arbetsmiljöverksamheten och stödja lokala skyddsombud" med information och rådgivning samt i samverkan med arbetsgivaren verka för att skyddsombuden erhåller erforderlig utbildning.

Särskilda rättigheter i transportbranschen, är att RSO som är utsedda av Transportarbetareförbundet, har rätt att även verka på företag som har skyddskommitté. Avsikten med det är att ta vara på de regionala skyddsombudens erfarenheter.

Enligt en partsöverenskommelse har en särskild instruktion upprättats via den gemensamma yrkes- och arbetsmiljönämnden TYA. I dessa falla har RSO endast en rådgivande och konsulterande roll

  • Arbetsplatsbesök ska, i regel i förväg, kontakt tas med arbetsgivaren eller dennes representant och meddela avsikten med besöket. Kontakt ska även tas med anträffbart lokalt skyddsombud.

  • Uppkommer frågor vid arbetsplatsbesök som inte har arbetsmiljöanknytning ska hänvisning göras till de som handlägger dessa frågor.

  • Om arbetsförhållandena inte är tillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt ska råd och förslag till åtgärder meddelas, för att rättelse ska åstadkommas. Generella formuleringar bör undvikas, utan där det är möjligt ges förslag om vilken åtgärd som ska vidtas.

  • När förslag till åtgärd meddelas, bör överenskommelse med arbetsgivaren eller dennes representant träffas, om inom vilken tid åtgärden kan vara genomförd.

  • Kopia av upprättat protokoll vid arbetsplatsbesök överlämnas till arbetsgivaren och berört lokalt skyddsombud. Där skyddskommitte finns, även kopia till kommittens ordförande.

  • Begär arbetsgivare eller dennes representant, skyddsombud eller annan facklig förtroendeman besök på arbetsställe, bör sådant besök äga rum så snart lämpligen kan ske.

  • Är frågan (ärendet) av principiell natur eller av allmänt intresse, ska ärendet inrapporteras till TYA:s kansli. 

  • Kvartalsrapport som beskriver genomförda aktiviteter insänds till TYA: s kansli senast den 15: e i månad efter kvartals utgång. 

  • På begäran av arbetsgivare eller dennes representant ska ombudet kunna legitimera sig.