Skyddsombudet

Skyddsombudet är de anställdas företrädare på arbetsplatsen och ska verka för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Skyddsombudet ska ges möjlighet att medverka, deltaga och lämna synpunkter på arbetsmiljöarbetet.

Skyddsombudet omfattas av förtroendemannalagen vilket innebär särskilda rättigheter och skyldigheter i förhållande till arbetsgivaren.

Skyddsombudet har även rätt att agera avseende arbete som utförs av inhyrd arbetskraft.

Tystnadsplikt

Skyddsombudet liksom ledamot i en skyddskommitté eller den som har deltagit i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet tystnadsplikt och får inte "obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om yrkeshemlighet, arbetsförfarande, affärsförhållande, enskilds personliga förhållande". Brott mot tystnadsplikt är straffbar handling enligt BrB Kap 20 3§.

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud. 

Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet bland annat rätt att:

  • få utbildning, ett gemensamt ansvar för facket och arbetsgivare

  • få ledigt i den utsträckning som behövs för uppdraget

  • ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön

  • delta vid planering av förändringar

  • få lämna synpunkter på riskbedömningar och handlingsplaner.

  • begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö (s.k. Kap 6 6a§ )

  • kan stoppa annans arbete som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa (s.k.Kap 6 7§) Observera att både omedelbar och allvarlig fara ska föreligga.