Påföljder vid brott mot AML

Tidigare var flertalet av bestämmelserna i arbetsmiljölagen och föreskrifterna straffbelagda, "straffsanktionerade" och arbetsgivaren kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem. Numera är de flesta sanktionsavgiftsbelagda vilket innebär att påföljden blir ett avgiftsföreläggande istället för att det ska prövas i domstol.

Straffsanktionerade §§

Förutsättningen för att en regelavvikelse konstateras av Arbetsmiljöverket som sedan lämnar ärendet för åtal. Det sker då en prövning i domstol avseende om det funnits uppsåt eller oaktsamhet.

Man kan fortfarande dömas till böter om man:

 • lämnar oriktiga uppgifter,

 • tar bort eller sätterur bruk en skyddsanordning (både arbetsgivare och arbetstagare)

 • om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.

 • brott mot vissa bestämmelser om minderåriga, exempelvis arbetstider och förbjudna arbeten för minderåriga

 • bryter mot tystnadsplikten ( arbetsgivare, skyddsombud eller annan i förtroendeställning)

 • sanktionsavgifter (strikt ansvar)

Sanktionsavgifter

En sanktionsavgift är en avgift som tas ut för att företaget har "systembrister". En sanktionsavgift är en avgift, vilket innebär att det inte krävs att det prövas i domstol (s.k strikt ansvar). Som arbetsgivare kan du få sanktionsavgifter på upp till 1 miljon kronor.

Sanktionsavgiften är baserad på företagets storlek (upp till 500 anställda) varför det innebär att en brist (exempelvis ett tillstånd eller besiktning) kan medföra högre belopp än minimiavgiften. Exempelvis en obesiktad lyftanordning  " kostar" från 40.000 - 400.000:-

Vad är oaktsamhet?

Här är några exempel på vad som ryms i begreppet "oaktsamhet"

 • Inte gjort vad skäligen krävs

 • Föreskrifter eller interna regler har inte följts.

 • Finns påpekanden om brister från Arbetsmiljöverket?

 • Vet arbetsledningen om att regler inte följs?

 • Har arbetsledningen låtit bli att gripa in när felaktigt beteende observeras?

 • Behövs det tillstånd, särskild utbildning eller instruktioner?

 • Har något liknande olycksfall / skada inträffat tidigare?

 • Har den som skadats brutit mot regler?

 • Finns dokumentation om organisation,

 • Hur ser uppgiftsfördelningen ut?