Skyddsombudsstopp

Ett skyddsombud, huvudskyddsombud eller regionalt skyddsombud (RSO) har rätt att stoppa ett farligt arbete som andra arbetstagare utför.

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombud rätt att avbryta arbetet, det kallas för skyddsombudsstopp.

Skyddsombudet har även rätt att avbryta arbeten som utförs av inhyrd arbetskraft i arbetsgivarens verksamhet.

Observera att det både måste vara en omedelbar och allvarlig fara.

Så här går ett skyddsombudsstopp till:

  1. Skyddsombudet meddelar arbetsgivaren att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och därför stoppar arbetet. Meddelandet behöver inte vara skriftligt. Det räcker att det framförs muntligt.

  2. Arbetsgivaren tar ställning till skyddsombudsstoppet. Håller arbetsgivaren med om att det finns en omedelbar och allvarlig fara tar arbetsgivaren över stoppet och startar inte arbetet igen förrän riskerna är undanröjda och arbetet säkert. Håller arbetsgivaren inte med om att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa tar arbetsgivaren kontakt med;

  3. Arbtetsmiljöverkets jour 010-730 90 00

    Det är bara Arbetsmiljöverket som, efter besök kan avgöra om arbetet ska fortsätta vara avbrutet eller inte.

  4. Oftast görs en inspektion på arbetsplatsen så snart som möjligt, men ibland kan det avgöras via telefon. Prövningen av stoppet leder fram till ett beslut om ett förbud, eller till ett beslut om att inte förbjuda arbetet. I det fall beslutet blir att inte förbjuda arbetet kan arbetsgivaren återuppta arbetet direkt.

  5. Både arbetsgivaren och skyddsombudet kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut. Om det finns ett huvudskyddsombud är det denne som ska överklaga.

En "lättare form" är en sk. 66a§, hänvändelserätten, då skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren med en begäran om åtgärd eller undersökning. Då ska arbetsgivaren bekräfta mottagen begäran och utan dröjsmål lämna besked. Skulle skyddsombudet inte vara nöjd med beskedet så kan denne då gå vidare till Arbetsmiljöverket för ev inspektion.