SBA Systematiskt brandskyddsarbete

SBA –Systematiskt brandskyddsarbete. Enligt lagen (2003 :778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd

SBA –Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen (2003 :778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd 

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning for livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs for att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Begreppet brandsyn ändrades i och med detta och kommunen fick en renodlad tillsynsroll. I praktiken innebär detta att det inte kommer ut någon person från räddningstjänsten och ser över en verksamhets brandskydd.

Det är verksamhetsutövaren som sätter nivån på sitt eget brandskydd, tillsynsmyndigheten kontrollerar bara att vissa grundläggande krav är uppfyllda, exempelvis att skriftlig redogörelse är inlämnad, om detta krävs.

Här är det då lämpligt att se till att grundläggande kunskaper finns hos de anställda om larm, nödutgångar, brandsläckutrustning mm.

Räddningsverket har i ett allmänt råd, SRVFS 2004:3 Allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete tolkat att ett skäligt brandskydd innebär att den som äger eller bedriver verksamhet även bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Detta avser både att arbeta förebyggande, för att så långt det går hindra att en brand uppstår, men också med de delar som måste fungera vid en eventuell brand.

I arbetet ingår att både byggnadstekniska och organisatoriska bitar. För vissa byggnader eller verksamheter bör också det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras. Här kan man jämföra med systematiskt arbetsmiljöarbete.

För vissa byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora, dessutom ska det upprättas en så kallad skriftlig redogörelse för brandskyddet.( SRVFS 2004:4 Allmänna råd om skriftlig redogörelse för brandskyddet .

Denna ska skickas in till kommunen som sedan använder dessa som underlag för att bedöma behovet av tillsyn. Vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse finns angivet i en föreskrift från Räddningsverket, SRVFS 2003:10 Föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet. Det allmänna rådet  SRVFS 2004:04 innehåller också en "mall" för den skriftliga redogörelsens innehåll..