Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43 är en föreskrift från arbetsmiljöverket innehåller regler för hur kemiska ämnen och produkter ska hanteras. Där ingår bl.a regler om riskbedömning, märkning, säkerhetsdatablad och medicinska kontroller för vissa ämnen -ex.vis "härdplaster" som nu kallas "allergiframkallande ämnen".

Vad innebär föreskrifterna?

Föreskriften ställer särskilda krav på märkning av produkter och säkerhetsdatablad och riskbedömning av förekommande arbetsuppgifter. I många fall krävs det arbetslokaler särskilt avsedda för arbetet med särskilda krav på ventilation. I många fall måste personlig skyddsutrustning användas. Om särskilt allvarliga risker ska arbetsinstruktioner finnas. Kemiska arbetsmiljörisker är ett vittomfattande begrepp, där ingår lösningsmedel, damm, partiklar, oljor -giftiga vådliga och allergiframkallande ämnen. Prevent har en särskild webbsida där man kan få stöd i riskbedömningsarbetet.

I föreskrifterna ingår nu bl.a  "härdplastföreskriften".  Begreppet har vidgats så att det omfattar alla produkter som innehåller ämnen med allergiframkallande egenskaper. Detta är exempelvis polyurethan-lack -lim innehållande isocyanater, epoxi och akrylater, men även cyanoakrylater alla vanligen förekommande vid skadereparation, lackering, limning.

Lättast att identifiera är om produkten har en märkning med faroangivelserna:

  • H317-kan orsaka allergisk hudreaktion eller

  • H334 -Kan orsaka allergi- eller astmasymtom, eller andningssvårigheter vid inandning. 

För alla allergiframkallande produkter gäller bl.a : 

  • Riskbedömning av förekommande arbetsuppgifter.

  • Krav på läkarundersökning -medicinsk kontroll, och för isocyanater även ett särskilt tjänstbarhetsintyg.

  • Utbildning för arbetsledare och arbetstagare sysselsatta i sådan verksamhet, från 1 juni 2017 ska intyget dateras och får ej vara äldre än fem.

Avsaknad av  tjänstbarhetsintyget  sanktionsbelagt och kan kosta från 15.000 upp till 150.000 kronor ( beräknas på antal anställda inte antalet överträdelser)..

Utbildningsintygets sanktionsavgift är 10.000 kronor / st