Mål & Vision

SARFs vision är att skapa bästa tänkbara tillväxt och hållbar utveckling för den svenska sjöfartsnäringen.

SARF ska sluta kollektivavtal för branschen som ger medlemsföretagen arbetsfred och gynnar deras utveckling och konkurrenskraft. SARF ska genom biträde, rådgivning, information och utbildning stå till medlemmarnas tjänst i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Genom kontakter med lagstiftare och myndigheter – i Sverige och internationellt - ska SARF påverka innehållet i de regelverk som berör medlemmarna i deras roll som arbetsgivare.

SARF ska vidare, i samarbete med bland andra Sveriges Redareförening, verka för bästa rekryteringsmöjligheter till branschen.

SARF ska vara rederibranschens röst i arbetsgivarfrågor och ska i dessa frågor samverka med såväl branschorganisationer som med Svenskt Näringsliv och övriga arbetsgivarorganisationer på svensk arbetsmarknad samt internationellt inom ramen för ICS och ECSA.