Arbetstagares ansvar

Arbetsmiljölagen lägger också ett ansvar på de anställda. Denne ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som, följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Arbetstagaren

Det är varje arbetstagares uppgift att ta sitt egenansvar. Konkret innebär detta att arbetstagaren ska följa fastställda instruktioner/rutiner, använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning samt att underrätta arbetsledare/skyddsombud, vid fara för liv och hälsa, och även stoppa eget farligt arbete.

Skyddsombud

Skyddsombud företräder och aktiverar arbetstagarna och inhyrda, avseende skydds- och arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Skyddsombud väljs normalt av lokal arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren.

Skyddsombudets uppgifter enligt arbetsmiljölagen är att: 

  • Verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, vaka över skyddet mot ohälsa, och olycksfall och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete.

  • Delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och förberedelse inför en omorganisation.

  • Medverka vid riskbedömningar och skyddsronder, delta vid upprättande av handlingsplaner.

  • Framföra brister och lämna förslag till åtgärder och därmed få frågor behandlade

  • i skyddskommitté (eller likvärdigt).

  • Stoppa arbete vid omedelbar fara för liv och hälsa.