Struktur för uppgiftsfördelningen

Det är lämpligt att ha en struktur där processerna för arbetsmiljöuppgifter klargörs. Enkelt uttryckt vem gör vad?

Organisation

Ledningen för företaget skapar en organisation för arbetsmiljöarbetet och har ett övergripande ansvar för att rutiner skapas, fungerar  och vidareutvecklas.

 Skapar policys, mål och riktlinjer för verksamheten. Svara för att företagets arbetsmiljöpolicy är känd och efterlevs inom ditt ansvarsområde.

Vad ska göras?

Om företaget har särskilda befattningar för HR eller arbetsmiljö & kvalitet upprättar de rutiner, policies, processer och stödmaterial i arbetsmiljöarbetet.

 • Konkreta dokument för att inventera, sammanställa och analysera kan vara checklista för

 • System för hur och när riskbedömningar och sammanställning av handlingsplaner ska utföras.

 • Instruktioner för hur samordningsansvar ska funngera, instruktioner till entreprenörer, exempelvis tillstånd för visst arbete (svetstillstånd, användning av truck eller annan arbetsutrustning).

 • Klargöra samordningsansvar när leverantörer, entreprenörer eller andra ska verka på arbetsplatsen.

 • Kompetensinventeringar, utbildningskrav, behörighetskrav

 • Medicinska kontroller, tjänstbarhetsbedömning

 • Tillståndsutfärdande (truck, lyftanordningar, heta arbeten)

 • Registerhållning av kemiska produkter

 • Personlig skyddsutrustning, PSU användning av och handhavande, skötsel och instruktioner.

Vem genomför det?

Fysisk individ eller funktion gör följande:

 • Medverkar i skyddsorganisationen och arbeta efter de riktlinjer som finns på företaget.

 • Regelbundet följa upp arbetet, så att risker upptäcks och åtgärdas så snabbt som möjligt, om inte, ska en handlingsplan upprättas.

 • Ta initiativ till att skyddsronder och riskbedömningar genomförs och avrapporteras.

 • Sammanställa inventeringar,avvikelse- och tillbudsrapportering,

 • Genomföra egenkontrollprogram (arbetsutrustning, trycksatta anordningar, lyftar, utsläppskontroller)

 • Introducera, informera, utbilda, instruera, om risker i arbetet och hur arbetet ska utföras.