Introduktion och information

Arbetsgivaren har ett ansvar för att nyanställda på arbetsplatsen får en lämplig introduktion med information om regler och rutiner. Den ska anpassas så att alla är införstådda om vad som gäller.

Introduktion av nyanställd

Det är viktigt att den nyanställde känner sig väl mottagen på sin nya arbetsplats.

Är det så medför detta ofta en bestående positiv inställning till arbetsuppgifterna och till omgivningen.  Företaget bör på lämpligt sätt introducera den nyanställde på sin arbetsplats. Introduktionen handlar om att företaget på ett aktivt sätt gör den nyanställde bekant med sin nya omgivning genom att informera om företaget, skrivna och oskrivna interna regler, presentera viktiga kontaktpersoner och närmaste arbetskamrater. Ibland tillämpar företag ett system med en fadder för den nyanställde. Faddern tar hand om den nyanställde och visar tillrätta. Hur man i detalj bör gå till väga avgörs bäst av det enskilda företaget.

 • Välkommen, presentation för arbetskamraterna, fakta om företaget/organisationen, vilka mål finns det med verksamheten.

 • Information om anställningsavtal, arbetstider, tidrapportering, sjukfrånvaro, löneutbetalning, personalförmåner som friskvård, företagshälsovård. och andra rutiner.

 • En rundvandring och visning av företagets lokaler, arbetsplatsen personalutrymmen, nödutgångar, omklädningsrum mm som är relevant.

 • En genomgång av arbetsuppgifterna.

 • Vilka arbetsmiljöregler gäller, vilka olycksrisker som finns i arbetet och hur de kan förebyggas. 

 • Hur man gör om man uppmärksammar någon felaktighet eller om ett tillbud uppstått, tillbuds- och avvikelserapportering.

 • Det kan gälla exempelvis risker för arbetsskador, som tunga lyft, användning av maskiner och annan arbetsutrustning. finns risker för ögon, hörsel eller annan påverkan, informera om vilken personlig skyddsutrustning som är anbefalld att använda, hur den ska skötas och när utbyte ska ske.

 • Om det är aktuellt med medicinska kontroller för arbetets start kontrolleras att det föreligger eller det finns behov att erbjuda, ( tjänstbarhetsintyg vid vissa arbeten, se avsnittet om medicinsk kontroll)

 • Kräver arbetsuppgifterna särskild utbildning, tillstånd eller annan dokumentation?

 • Om arbete medför kontakt med kemikalier, oljor, lösningsmedel betona vikten av god hygien och om arbetskläder förorenas vilka bytesmöjligheter det finns.

 • Visa vilka rutiner som gäller beträffande första hjälpen, ögonduschar, brand, larmrutiner och utrymning.

 • Gå igenom manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet.

 • Uppmana den som är ny att alltid vid osäkerhet om arbetsuppgiften att fråga en gång till, säkerheten går alltid först!

 • Det kan vara lämpligt att formalisera detta genom att efter genomgång signera att man tagit del och förstått.