Medicinska kontroller

Medicinska kontroller kan vara obligatoriska, obligatoriskt att erbjuda erbjuda när riskbedömning visar att det är påkallat. Ibland krävs ett tjänstbarhetsintyg för att få sysselsättas i arbetet.

Översikt av obligatoriska medicinska kontroller enligt föreskriften AFS 2005:6

I föreskrifterna framgår att vissa medicinska kontroller är obligatoriska (O), det vill säga att arbetsgivaren är skyldig att ordna med att dessa kontroller genomförs på sina anställda. Vissa innebär även att ett tjänstbarhetsintyg (T) ska visa att man får sysselsättas i detta arbete. För andra medicinska kontroller sträcker sig arbetsgivarens skyldighet till att erbjuda medicinska kontroller till sina anställda. Men det innebär inte att arbetstagaren måste acceptera att genomgå denna kontroll.

Översikt av obligatoriska medicinska kontroller enligt föreskriften AFS 2005:6

 Om exponering finns för :

 • Bly och kadmium (T)

 • Fibrosframkallande damm (T) - Asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer

 • Allergiframkallande ämnen (T) - Epoxi ,isocyanater (PUR), akrylater

 • Fysisk påfrestning (T) - Höjdarbete i master och stolpar, rökdykning, kemdykning, dykare

 • Vibrationer (O) - Hand/arm- och helkroppsvibrationer

 • Nattarbete (O) - 37 % av tid 00:00-05:00

Krav på medicinska kontroller i andra föreskrifter, efter riskbedömning

 • Buller -hörselundersökning

 • Bildskärmsarbete - synundersökning

 • Arbete med försöksdjur - läkarundersökning

 • Minderåriga - läkarundersökning i vissa situationer

 • Mikrobiologiska risker – vaccinationer

 • Arbete med laser – ögonundersökning

(T) Tjänstbarhetsbedömning kan medföra förbud att sysselsättas i arbetet.

(O) Obligatoriskt att erbjuda innebär att individen kan tacka nej.

Vi rekommenderar arbetsgivare att dokumentera sitt erbjudande till anställda om medicinsk kontroll.

Dataskyddsförordningen ,GDPR, är tillämplig när resultaten behöver dokumenteras och arkiveras. Det ställs högre krav på företag att skydda personuppgifter och ger ökade rättigheter för individer.  

Se även under arbetsgivarfrågor för mer information.