Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska ämnen och produkter kan genom felaktig hantering orsaka allvarliga skador. Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker innehåller regler om bl.a riskbedömning, klassificering och märkning enligt CLP och säkerhetsdatablad (SDB ).