Ensamarbete

Ensamarbete definieras som arbete när man är isolerad från kontakt med andra människor, antingen beroende på att arbetet utförs geografiskt avskilt eller att arbetets art gör att man inte kan räkna med hjälp av utomstående, exempelvis poliser och väktares arbeten.

Det finns inget förbud mot ensamarbete, många arbetar ensamma och ensamarbete behöver i sig inte vara påfrestande eller farligt. I föreskrifterna om ensamarbete, AFS 1982:3, finns regler för situationer som kan medföra särskilda risker. Att framföra ett fordon i tjänsten är ett vanligt ensamarbete. Det kräver normalt inte dubbelbemanning. Trots det kan det vara lämpligt med rutiner för hur kommunikation ska ske.

Innebär ensamarbetet "påtagliga risker" ska en riskbedömning utföras och i vissa fall åtgärder vidtas som är nödvändiga, t ex:

 • instruktioner avseende vad som får respektive inte får göras

 • instruktioner om vad man gör vid en nödsituation

 • kontaktmöjligheter, telefon, radio, larm där hjälp ska kunna fås inom skälig tid/utan dröjsmål, tillsyn av utomstående, anmäla påbörjat/avslutat arbete. Det finns särskilda telefoner med sensorer som känner av en persons rörelser, blir man liggande så går ett larm efter förutbestämd tid med GPS-position. ”Man down” kallas denna lösning.

 • finns påtagliga risker kan det vara nödvändigt att dubbelbemanna för att kunna ingripa omedelbart

 • skyddsombud ska underrättas för ensamarbeten med särskilda risker

Exempel där det föreligger farlig eller allvarlig risker vid ensamarbete är exemplifierade i föreskriften:

 • arbeten direkt på spänningsförande anläggningsdel

 • arbete där brandfarlig vara kan finnas i trånga, delvis slutna utrymmen (t ex cisterner)

 • arbete som innebär ingrepp på anordning som står under högt tryck

 • arbete med lastning/lossning av brandfarlig gas

 • arbeten på ställningar och arbeten på hög höjd såsom takarbete

 • reparationsarbeten på stora maskiner eller inne i kärl eller trånga utrymmen där det finns risk att snubbla eller fastna

 • målning i slutna utrymmen med lösningsmedelshaltiga färger eller arbeten som innebär hantering av farliga kemikalier i små slutna utrymmen

 • arbeten som innebär handhavande av stöldbegärliga varor

Det här är ett exempel hur ett företag som reparerar entreprenadmaskiner har graderat riskerna i tre nivåer, för att avgöra vilka åtgärder / instruktioner som arbetet medför:

 1. Enklare felsökning etc. kan ske på egen hand.

 2. Arbeten som innebär ingrepp i hydraulsystem, pallning mm. Antingen finns kunden (maskinföraren) eller kollega, d.v.s det finns alltid en person närvarande för att kunna ingripa eller larma.

 3. Underjordsarbete – alltid dubbelbemanning.