Inhyrda eller uthyrda arbetstagare

Inhyrd personal är i arbetsmiljölagens mening jämställda med övriga anställda.

Som bemanningsanställd är man extra utsatt för risker, man är ofta ny på jobbet och har inte kunskap om alla rutiner, maskiner eller interna regler som gäller arbetsplatsen.

Arbetsgivaren som hyr in personal är ansvariga för att bemanningsanställda har en säker arbetsmiljö på företaget, arbetsleder och utfärdare de tillstånd som kan behövas ( exempelvis körtillstånd för truck). 

Den inhyrde har samma rättigheter och skyldigheter som övriga och skyddsombudet representerar alla på arbetsplatsen. 

Det uthyrande företaget har ett ansvar att den anställde besitter rätt kompetens för det arbete som ska utföras, riskbedöma och planerar tillsammans med kundföretaget så att en god introduktion ges. Det kan även handla om att säkerställa att certifikat för särskilda arbetsuppgifter eller medicinska kontroller finns. Det uthyrande företaget har det övergripande ansvaret som arbetsgivare för den uthyrdes anställning vilket innebär ansvar för att exempelvis omplacerings- eller rehabiliteringsutredningar och andra personalvårdande insatser.

Det viktigt att arbeta med arbetsmiljöfrågorna redan i kontraktsstadiet och att även ha ett nära samarbete med bemanningsföretaget under och efter uthyrningsperioden.
Bemanningsföretaget har också skyddsombud, dessa får besöka arbetsplatsen och lämna synpunkter som kan behöva beaktas i företagets arbetsmiljöarbete.