Begäran om åtgärder s.k. 6 6a§

Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider, med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§ om denne anser att arbetsgivaren inte följer reglerna. Ett lokalt skyddsombud kan enbart begära åtgärder inom det egna skyddsområdet.

6 6a§ - anmälan

Ett skyddsombud kan begära om ingripande när det gäller risker som finns reglerade i arbetsmiljölagen och föreskrifterna.

Arbetsgång:

  • Försök alltid i första hand lösa frågan tillsammans med arbetsgivaren. Om inte detta räcker så kan skyddsombudet skriva ett brev, eller ett mejl till arbetsgivaren där bristen beskrivs, och angel att arbetsgivaren ska göra för åtgärder. 

  • Ofta anges att man vill ha svar på frågan inom en eller två veckor, men det finns ingen regel för detta, tiden ska vara rimlig, det kan ju vara så att man behöver anlita utomstående och det kan ta längre tid.

  • Arbetsgivaren ska skriftligen bekräfta mottagandet. Observera att begäran inte ska skickas för kännedom till Arbetsmiljöverket, i detta skede är det endast föremål för lokal behandling på företaget.

  • Inom rimlig tid ska arbetsgivaren lämna information om vilka åtgärder som planeras eller är genomförda. Skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i att komma till rätta med riskerna.

  • Om skyddsombudet inte är nöjd med arbetsgivarens svar kan frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverkets inspektion, som prövar om de formella kraven är uppfyllda.

  • Oftast sker det genom en eller flera inspektioner, dä prövningen kan leda fram till ett beslut om föreläggande eller förbud eller till ett beslut som inte föranlederr åtgärd.

Undantag

Kap 6 i Arbetsmiljölagen förutom 66a§ räknas som samverkansfrågor och då kan inte en Kap 66a§ nyttjas, sådana undantag är:

  • man upplever sig hindrad från att utöva ditt uppdrag som skyddsombud, 

  • att arbetsgivaren inte informerar tillräckligt om sina planer för verksamhetens ekonomi eller produktion, 

  • att personalen inte litar på arbetsgivaren eller upplever att arbetsgivaren straffar kritik med uteblivna löneökningar, uteblivna befordringar och liknande. 

  • skyddsombudet kan inte heller begära att Arbetsmiljöverket ingriper när det gäller arbetsgivarens skyldigheter enligt medbestämmandelagen (MBL), arbetsgivarens personalpolicy, sådant som regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), affärsmässiga strategier, konflikthantering på individnivå och tolkning av kollektivavtal.

Överklagande

Både skyddsombudet och arbetsgivaren kan överklaga ett beslut. Finns det huvudskyddsombud i organisationen är det enbart denne som kan överklaga.