Trycksatta anordningar

Trycksatta anordningar omfattas av olika krav på bl.a kontroll (tidigare besiktning) vilket innebär att de regelbundet ska granskas av ett ackrediterat kontrollorgan. Dessutom ska anläggning ha en ansvarig som genomför en regelbunden egenkontroll av vitala delar så att anläggningen är säker. Egenkontrollen ska ske varannan månad, och dokumenteras.

Trycktank till kompressor, rörledningar för tryckluft, och andra tryckkärl, (beroende på ämne och volym *tryck) klassas de olika A-B_C som avgör vilken typ av kontroll).  

 • Kontrollera att C€-märkning finns på andra tryckkärl exempelvis trycksatt behållare med kvävgas.

 • Skruvkompressorer omfattas av egenkontrollen även om de inte har någon trycktank som ska kontrolleras.

Riskinventering, riskbedömning.

Ett dokument avseende riskbedömning, kan i sin enklaste form vara en inventering och förteckning av de trycksatta anordningar som finns på företaget.

I dokumentet ska finnas uppgifter om:

 • Kontrollen, (tidigare besiktningen) redovisas med besiktningsintyget, dekalen.

 • Protokollet ska kunna visas upp, om det finns anmärkningar som ska åtgärdas inom viss tid ska dess vara åtgärdade.

 • Egenkontroll kan exempelvis innebära:

 • funktionskontroll, inga otätheter, avtappning av kondensvatten,

 • säkerhetsventilen fungerar, ingen yttre påverkan.

 • Vilken temperatur har trycktanken om denstår utomhus och sitter servicefordon? Normalt bara godkända till -10 C, instruktion i bilen att den då inte får användas.

 • Ansvarig för rutinens genomförande och årlig revidering av rutinen.

Rörledningar med tryckluft mer än 2 bar, omfattas av ett märkningskrav.

 • Ska vara uppmärkta med angiven flödesriktning med texten ”tryckluft” och faropiktogram

 • Regelbunden översyn ska göras av anslutningsslangars kondition (sprickor, kopplingar etc.)

Trycksatta anordningar har en sanktionsavgift på 10.000  till 100.000:-  

Besiktningsföretaget bör kunna bistå med uppgifter som kan ha betydelse vid egenkontrollen.