Sanktionsavgifter kostar

Arbetsmiljöverket har möjlighet att utfärda sanktionsavgifter vid överträdelser av vissa föreskrifter, dessa utdöms direkt efter ett besök där brister konstateras.

Arbetsmiljöverket har sedan 2014 möjlighet att utfärda sanktionsavgift vid överträdelse av vissa regler i föreskrifterna. Detta  kan dömas ut direkt efter besöket.
Eftersom det är frågan om administrativa fel i form av exempelvis saknad besiktning eller tillstånd så är det onödiga pengar, kan kosta upp till en miljon kr.

Några av de vanligaste:

  • Avsaknad av tillstånd för att använda truck -15.000 -150.000:-

  • Ej besiktad lyftanordning, billyftare, bak-gavellyft, travers etc. -40.000 -400.000:- 

  • Medicinsk kontroll för härdplaster, tjänstbarhetsbedömning -15.000 -150.000:-

  • Utbildningsintyg härdplaster för operatör och arbetsledningen  -10.000:- / intyg

  • Besiktning av trycksatta anordningar - 5.000 -100.000:-

  • Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar -40.000 -400.000:-

 Kontakta oss för rådgivning innan detta inträffar!