Kontroll, besiktning och egenkontroll

Tryckkärl, truckar, lyftanordningar och pallställ är olika arbetsutrustningar som det finns krav där man kan få betala sanktionsavgifter. Nedan finner du en vägledning för hur man förfar så att viktig arbetsutrustning hanteras, egenkontrolleras och besiktas på ett för Arbetsmiljöverket tillfredsställande sätt.

Besiktning, kontroll och egenkontroll krävs i olika form för arbetsutrustning 

Trycksatta anordningar

 1. Utse en egenkontrollansvarig för trycksatta anordningar, eller för den delen kanske en totalansvarig för kontroll- besiktnings- och tillståndspliktig utrustning typ tryckkärl, lyftanordningar, truckar, arbetsutrustning, maskiner pallställage mm, nedanstående beskriver dock bara tryckkärl i detalj.

 2. Inventera var ni har tryckkärl, förteckna och registrera lämpligen hos ett ackrediterat kontrollorgan som en kontrakterad tjänst. Besiktningsföretaget bör kunna bistå med uppgifter som kan ha betydelse vid egenkontrollen. Ansvaret ligger dock kvar på arbetsgivaren att det genomförs.

  • Ett dokument kan i sin enklaste form vara en förteckning av de trycksatta anordningar som finns på företaget.

  • Kontrollen, (tidigare besiktningen) redovisas med besiktningsintyget, dekalen.

  • Protokollet ska kunna visas upp (om det finns anmärkningar som ska åtgärdas inom viss tid, ska dessa vara åtgärdade).

 3. Riskbedöm lokaliseringarna och utrustningens skick och lämplighet.

 4. Egenkontrollpunkter

  • Kontrollera att C€-märkning finns på andra tryckkärl exempelvis trycksatt behållare med kvävgas.

  • Skruvkompressorer omfattas av egenkontrollen även om de inte har någon trycktank som ska kontrolleras.

  • Regelbunden tillsyn), det kan exempelvis vara:

  • funktionskontroll, inga otätheter, avtappning av kondensvatten,

  • säkerhetsventilen fungerar, ingen yttre påverkan, lokalen u.a.

 5. Vilken temperatur har trycktanken, om den står utomhus eller sitter servicefordon? (normalt bara godkända till -10 C, instruktion i bilen att den då inte får användas.)

Rörledningar med tryckluft (om tryck mer än 2 bar, omfattas ledningarna av märkningskravet, dock ingen sanktionsgift)

 1. Ska vara uppmärkta med angiven flödesriktning med texten ”tryckluft” och faropiktogram.

 2. Regelbunden översyn av anslutningsslangars kondition (sprickor, kopplingar etc.)

Egenkontrollansvarig för rutinens genomförande noterar när egenkontrollen utförts, sammanställer och reviderar sedan årligen rutinen. Revisionen avser att utvärdera om tillägg eller förändringar behövs.

 

Lyftanordningar och lyftredskap , Bil-lyft, travers, fordon med bakgavellyft, fordonsmonterade kranar, lastbrygga m.m.

 1. Besiktningen redovisas med besiktningsintyget och dekalen på lyften.

 2. Protokollet ska kunna visas upp om det finns anmärkningar som ska åtgärdas inom viss tid.

  OBS! Om körförbud noterades vid besiktningen ska lyften vara avspärrad och ej möjlig att använda, om inte kan sanktionsavgiften komma att dömas ut

 3. Billyftar har ett extra egenkontrollkrav där brukaren av lyften ska dokumentera ”tillsyn före användning” minst var 14:e dag, leverantörerna av lyftar kan tillhandahålla journalbok för lyften.

Tillstånd ska utfärdas för att säkerställa tillräckliga instruktioner.(dokumenterade teoretiska & praktiska kunskaper att köra lyften. Detta är ej sanktionsbelagt men kan resultera i ett föreläggande förenat med vite)

Inför tillståndets utfärdande ska ”dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper ” finnas. För bakgavellyft finns en e-learning www.tya.se som uppfyller kravet. Beroende på lyftanordningens risker och komplexitet kan olika nivåer på kunskaper krävas

 

Truckar

 1. Kan finnas besiktningskrav på vissa modeller, eller kombination truck och personlyft med korg, redovisas med besiktningsintyget.

 2. Protokollet ska kunna visas uppoch det finns anmärkningar  ska dessa åtgärdas inom viss tid.

  OBS! Om körförbud noterades vid besiktningen ska arbetsutrustningen vara avspärrad och ej möjlig att använda, om inte kan sanktionsavgiften komma att dömas ut

 3. Truckar ska egenkontrolleras där brukaren gör ”tillsyn före användning” (ingår i utbildningen till truckförare).

 4. Egenkontroll från arbetsgivarens sida görs regelbundet utifrån säkerhets och underhållsaspekter.

 

Tillstånd ska utfärdas och är sanktionsbelagt och kan resultera i sanktionsavgift.

OBS! Fastställ vem som ska utfärda tillståndet, normalt arbetsgivaren till sin anställde, men kan beroende på om det är inhyrd, entreprenad eller samordningsansvar innebära att tillståndets giltighet måste klargöras.

Inför tillståndets utfärdande ska:

 1. ”Dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper ” finnas, vanligen genom innehav av s.k. ”truck-kort”. För att få truckkort krävs normalt en utbildning i enlighet med TLP10-truckläroplan 10 som kan bedrivas genom extern utbildare eller internt i företaget.

 2. Bedöm individens lämplighet

 3. Gå igenom interna säkerhets- och ordningsregler

 4. Vilket arbetsområde ska trucken framföras inom.

 5. Vilka arbetsuppgifter ska genomföra

 6. Notera att tillståndet kan återkallas om reglerna inte följs.

Normalt utfärdas tillståndet tills vidare och truckkortet har inte något förnyelsekrav.

Arbetsgivaren har ett ”egenkontrollansvar” på så sätt att truckkörningen övervakas löpande och vid behov korrigeras olämpliga beteenden.

 

Pallställ, ”ställage”

Ingår i föreskriften om Arbetsutrustning AFS 2006:04 och omfattas inte av något besiktningskrav, däremot finns det ett antal egenkontroller som är lämpligt att genomföra för att säkerställa att man inte orsakar svåra olyckor genom ras, fall mm av gods eller ställ.

”Ställage-besiktning” säljs av konsultföretag men är alltså inte en tredjepartskontroll utan en tjänst för att hjälpa företaget att uppfylla arbetsmiljökraven i föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsutrustning.

Förslag på lämpliga kontrollpunkter

 1. Golven skick: kontrollera om det finns sprickor eller andra ojämnheter.

 2. Stolpar och stolp-fötter: Kontrollera synliga skador, sprickor, rost, svetsfogar eller om stolparna lutar på grund av påkörning.

 3. Bärbalkar, plan och bärförmåga: Kontrollera om det finns skador, sprickor, rost, svetsfogar eller andra svagheter. Kontrollera sprintar och fästpunkter och att det är i gott skick.

 4. Stag. Gavel och rygg: Kontrollera skador, rost, lutningar och knäckningar orsakade av påkörningar.

 5. Påkörningsskydd: Kontrollera skydd på synliga skador, sprickor, svetsfogar och att de sitter i rätt höjd.

 6. Genomskjutningsskydd: kontrollera skador och att skyddet sitter rätt samt att det är fästat i ställaget på rätt sätt.

 7. Tunnelskydd: kontrollera skador, rost, sprickor, överbelastning och svetsfogar orsakade av påkörning

 8. Säker lastning på pall: Kontrollera att gods är packat stabilt och säkert och att det inte hänger ut. Märk gods som har en sned viktfördelning.

 9. Lastpallar, skick: Kontrollera skick och funktion. Missfärgning, sprickor eller skadade brädor samt EUR-märkning. Engångspallar får bara nyttjas för förvaring på golv – inte i ett pallställ (europapallar är lastpall i trä som ska vara märkta med EUR eller EPAL).

 10. Rasrisker: Kontrollera om delar av ställage, gods och pallar kan rasa eller falla ner.

 11. Märkning: Kontrollera att märkningen stämmer och finns synligt. Det är extra viktigt om det förekommer olika maxlaster.

 12. Belysning: kontrollera belysningen så att den är anpassad och tillräcklig samt att det inte förekommer bländning.

 13. Transportgångar: kontrollera att de är fria och ev. märkning i golv.

 14. Övrigt: Risker som ni uppmärksammat i samband med egenkontroller. Tidigare tillbud och incidenter utgör grund för bedömning

Se avsnitt mallar och blanketter där checklistan kan laddas ned