Etiska riktlinjer för medlemmar i Säkerhetsföretagen

Som medlemsföretag i Säkerhetsföretagen ska vi genom vår professionalism och seriositet följa lagar, kollektivavtal, förbundets stadgar och dessa etiska riktlinjer.

Vi som företag

  • Bemöter allmänhet, uppdragsgivare, medarbetare, kollegor och myndigheter med ärlighet, öppenhet och respekt och agerar aldrig diskriminerande

  • Planerar och utför trygghetsinsatser med fokus på största möjliga trygghet för allmänhet, uppdragsgivare och medarbetare

  • Ger korrekt information samt visar öppenhet i vår kommunikation med uppdragsgivare, medarbetare, massmedia, myndigheter och övriga intressenter

  • Hanterar misstag på ett ansvarsfullt sätt som följer tecknade avtal och villkor

  • Har lagstadgade försäkringar som uppdragsgivare och kunder kan ta del av

  • Följer alla gällande lagar och regler som främjar en sund konkurrens på lika villkor

  • Tillser att våra medarbetare har all nödvändig utbildning samt lagstadgat godkännande

  • Har nödvändig auktorisation när lagen kräver

 Våra medarbetare

  •  Uppträder ärligt, tryggt, hjälpsamt och ansvarsfullt i tjänsteutövningen

Dessa etiska riktlinjer är beslutad av styrelsen i Säkerhetsföretagen, som också följer upp medlemsföretagens agerande avseende dessa etiska riktlinjer.