Om förbundet

Säkerhetsföretagen är ett relativt nybildat arbetsgivar- och branschförbund för säkerhetsbranschen.

Säkerhetsföretagen bildades i januari 2017 och är ett fristående förbund inom Transportföretagen. I dag har vi ca 150 medlemsföretag med ca 17.700 anställda. Säkerhetsföretagen och Transportföretagen har huvudkontor i Stockholm samt åtta regionkontor, från Umeå i norr till Malmö i söder.

I arbetsgivarfrågor företräds Säkerhetsföretagen av Ulrika Egervall, förhandlingschef och i branschfrågor av Li Jansson, branschchef. Till hjälp i arbetsgivarfrågor som till exempel centrala förhandlingar har förbundet tillgång till två arbetsrättsjurister/centrala förhandlare; Thomas Holmsäter och Johan Nohall. Säkerhetsföretagens medlemmar har dessutom tillgång till Transportföretagens telefonrådgivning i arbetsgivarfrågor, rådgivning och förhandlingshjälp från våra regionkontor, arbetsmiljöexperter, processhjälp i domstol i arbetsrättsliga tvister m m.

Arbetsgivarfrågor

En av våra huvuduppgifter på arbetsgivarsidan är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen och Ledarna. Dessutom bistår vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstolen.

Branschfrågor

För att underlätta för Säkerhetsföretagens medlemmar att tillhandahålla trygghet med hög kvalitet över hela landet är det viktigt att regelverk som påverkar branschen utformas på bästa sätt. Säkerhetsföretagen har därför en aktiv dialog med politiker, myndigheter och kommuner för att säkerställa att branschens perspektiv tas tillvara. Påverkansarbetet berör allt från upphandlingar till kompetensförsörjning. Relationen till polisen är särskilt viktig, eftersom myndighetens föreskrifter påverkar medlemsföretagens vardag. Dessutom kompletterar säkerhetsbranschen polisens arbete vilket gör att branschen är angelägen om att upprätthålla ett gott samarbete med polisen.

Med Säkerhetsföretagen avses såväl förbundet som servicebolaget Säkerhetsföretagen SÄKAB AB.

Om Förbundet

Säkerhetsföretagen verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget

Genom Säkerhetsföretagen SÄKAB AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister,  informationsmöten, utbildningar samt  informationsmaterial.